Số gấp đôi


Submit solution


Points: 100
Time limit: 1.0s
Memory limit: 640M

Author:
Problem type

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên \(x\), in ra màn hình số gấp đôi \(x\)

Dữ liệu vào

 • Số nguyên \(x\)

Kết quả

 • In ra số nguyên thỏa mãn

Sample Input

12

Sample Output

24

Comments


 • 0
  L11CTDoDanhHoangPhat2020  commented on Oct. 15, 2020, 8:18 a.m.

  include <iostream>

  using namespace std;

  int main() { int a; cin>>a; cout << a*2 << endl; return 0; }


 • 0
  L11CTLeNgocThaoNhi2020  commented on Oct. 15, 2020, 8:16 a.m.

  include <iostream>

  using namespace std;

  int main()

  { int a; cin>>a; cout<<a*2; return 0; }


 • 0
  donhatnam  commented on Sept. 6, 2020, 8:47 p.m.

  Bài này dành cho người mới bắt đầu


 • 0
  NguyenTanPhu100609  commented on Sept. 4, 2020, 9:17 a.m.

  bài này cho tân thủ


 • 0
  Member13  commented on Aug. 31, 2020, 10:03 a.m. edited

  ...