divisor02


Submit solution

Points: 200 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem types
Allowed languages
Assembly, Awk, C, C++, Java, Pascal, Perl

Khôi là một người rất hay gặp xui xẻo, và hay quên ghi dấu bằng.

Vì vậy anh ấy không thích con số \(13\), và những số chia hết cho \(13\) vì anh ấy cho rằng \(13\) là con số xui xẻo.

Hãy viết chương trình nhập vào một số nguyên dương \((\leq 10^{200})\), hãy cho biết Khôi không thích số đó hay không?

In ra "YES", nếu Khôi không thích. Ngược lại in ra "NO".

Input

26

Output

YES

Input

25

Output

NO

Comments

There are no comments at the moment.