divisor03


Submit solution

Points: 200 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem types

Cho 3 số nguyên dương \(x, y, z\). Trong đó \(1 \leq x \leq y \leq z \leq 10^4\).

Trong 1 LƯỢT, có thể +1 hoặc -1 cho 1 trong ba số \(x, y, z\).

Hãy tìm số LƯỢT ít nhất để \(1 \leq x \leq y \leq z,\ z \% y + z \% x + y \% x = 0.\) ('%' là phép chia lấy dư)

Lưu ý, trong Input dòng đầu tiên là số test, trong Output mỗi kết quả được in ra trên một hàng.

Input

2
1 1 3
3 3 5

Output

0
1

GIẢI THÍCH

 • test \(1 (x = 1, y = 1, z = 3)\): vì \(z \% y + z \% x + y \% x = 0\) -> nên không cần thêm lượt nào nữa, đáp án là \(0\).
 • test \(2 (x = 3, y = 3, z = 5)\): ta có thể cộng \(1\) vào \(z\) và thỏa mãn điều kiện, đáp án là \(1\).

Comments


 • 0
  Lê_Gia_Khánh  commented on Oct. 16, 2020, 9:52 p.m.

  3 for cũng AC magic :))