Thực hiện biểu thức 1


Submit solution

Points: 100
Time limit: 1.0s
Memory limit: 640M

Author:
Problem type

Viết chương trình nhập vào ba số nguyên, và thực hiện các biểu thức sau

Dữ liệu vào

  • Số nguyên \(a, b, c\) (\(1 \le a, b, c \le 1000\))

Kết quả

  • Dòng 1: kết quả \(a+b/c-c\%a\)
  • Dòng 2: kết quả \(-a+b*c\)
  • Dòng 3: kết quả \(a/b/c\)
  • Dòng 3: kết quả \(a\%b\%c\)

(Phép \(/\) là phép chia lấy thương, Phép \(\%\) là phép chia lấy dư)

Sample Input

8 4 10

Sample Output

6
32
0
0

Comments


  • 0
    huygamer2043  commented on Oct. 14, 2020, 3:14 p.m.

    AD ơi có lỗi đánh máy ạ! Ở chỗ kết quả dòng 4 thì AD ghi dòng 3 :3