minict03


Submit solution

Points: 300 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1023M

Author:
Problem type

Gọi phép dịch trái của một string \(t_1t_2t_3...t_{n-1}t_n\) là string \(t_2t_3...t_{n-1}t_nt_1\)

Gọi phép dịch phải của một string \(t_1t_2t_3...t_{n-1}t_n\) là string \(t_nt_1t_2t_3...t_{n-1}\)

Một string được gọi là good nếu phép dịch trái và phép dịch phải của nó bằng nhau.

Bạn được cho một string s chỉ bao gồm các kí tự từ 0 đến 9.

Hãy tính toán số lượng kí tự ít nhất cần xóa để làm cho string s trở thành good.

Input

 • Dòng đầu tiên là số nguyên T (T <= 10) - là số lượng bộ dữ liệu.
 • Mỗi bộ dữ liệu gồm một string s (\(s.size() <= 2*10^5\)).

Output

 • Mỗi bộ dữ liệu in ra một số nguyên là số lượng ít nhất kí tự cần xóa để làm cho string s trở thành good.

Input

3
95831
100120013
252525252525

Output

3
5
0

Giải thích

95831 xoá 3 kí tự còn 95 là good string

100120013 xoá 5 kí tự còn 0000 là good string

Test 3 đã là good string nên không cần xoá


Comments


 • 0
  N7hoatt  commented on Oct. 18, 2020, 10:17 a.m.

  hi


 • 0
  N7hoatt  commented on Oct. 18, 2020, 10:11 a.m.

  nguồn: cf