minict12


Submit solution

Points: 300 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1023M

Author:
Problem types

Cho mảng A gồm n số nguyên. Một đoạn con liên tục của mảng A là một hoặc nhiều phần tử liên tục lấy tử mảng A. Một đoạn con liên tục được gọi là hoàn hảo nếu như nó chứa không nhiều hơn k số nguyên khác nhau.

Yêu cầu

  • Hãy tìm đoạn con liên tục hoàn hảo dài nhất của mảng A.

Input

  • Dòng đầu tiên là hai số nguyên dương n, k (\(1<=k<=n<=5*10^5\)).
  • Dòng thứ hai là một dãy số nguyên \(A_1, A_2, ..., A_n\) (\(0<=A_i<=10^6\)).

Output

  • In ra hai số nguyên \(l, r\) (\(1<=l<=r<=n\)) - chỉ số bắt đầu và chỉ số kết thúc của đoạn con liên tục hoàn hảo dài nhất. Nếu như có nhiều đoạn con dài nhất, in ra đoạn con có chỉ số \(l\) nhỏ nhất.

Input

3 2
1 2 3

Output

1 2

Có 50% test \(n <= 100\).


Comments

There are no comments at the moment.