SỐ LƯỢNG


Submit solution

Points: 250 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem types
Allowed languages
C, C++, Pascal

Cho số nguyên dương \(N\) \((N \leq 2000000000)\). Hãy xác định xem trong phạm vi từ \(1\) tới \(N\) có bao nhiêu số mà trong biểu diễn thập phân của nó có đúng \(K\) chữ số \(0\) có nghĩa.

Dữ liệu vào: Gồm nhiều dòng, mỗi dòng là \(2\) số nguyên \(N\) và \(K\) (cách nhau \(1\) dấu cách). Kết thúc bằng dòng chứa \(2\) số \(0\).

Dữ liệu ra: Số lượng các số tìm được ứng với một cặp \(N\) và \(K\) đọc được, mỗi số trên một dòng.

Ví dụ:

Sample Input:

18 3
13 2
0 0

Sample Output:

3
4

Comments


 • 0
  tiena2k23cvp  commented on Oct. 2, 2020, 10:08 p.m.

  Sao 18 3 lại ra 3 ạ ???


  • 0
   hhoangcpascal  commented on Oct. 17, 2020, 4:26 p.m.

   Có 3 số. Đó là: 8: 1000 17: 10001 18: 10010