.


Problems

Problem Points AC Rate Users
Số đặc biệt 100p 41.3% 180
BOOLEAN 100 42.4% 140
Cân Thăng Bằng 100p 37.1% 85
Ghim giấy 400p 31.3% 65
Biểu thức 1 300p 29.7% 46
Trực nhật 300p 13.8% 207 Editorial
Hợp số "đơn giản" 100 31.9% 166
Đảo ngược xâu con 400p 16.6% 70
Xóa chữ số 400p 17.5% 127
Ước của dãy 400p 18.4% 75

Comments

There are no comments at the moment.