Câu lệnh điều kiện (if-else)

Câu lệnh điều kiện

Các biểu thức so sánh

 • a == b
 • a != b
 • a >= b
 • a <= b
 • a > b
 • a < b

Cú pháp câu lệnh điều kiện :

 if điều kiện:
  câu lệnh 1
 else:
  câu lệnh 2

Chú ý:

 • Câu lệnh \(if\) có thể không cần \(else\)
 if điều kiện:
  câu lệnh
 • Câu lệnh phải tụt vào đầu dòng so với \(if\)
if a < b:
print("a nho hon b")

Cú pháp như trên là sai.

Ví dụ : Cho 2 số a và b, kiểm tra xem số nào lớn hơn.

\(code\)

a = 100
b = 200
if a < b:
  print("a nho hon b")
else:
  print("a lon hon b")

\(Kết\) \(quả\)

a nho hon b

Các toán tử logic :

Có 2 loại toán tử logic là \(and\) và \(or\).

Ví dụ 1: Cho số nguyên a kiếm tra xem \({2 \leq n \leq 6}\) hay không.

\(code\)

a = 5
if a >= 2 and a <= 6:
  print("a lớn hơn 2 và nhỏ hơn 6")

\(Kết\) \(quả\)

a lớn hơn 2 và nhỏ hơn 6

Ví dụ 2: Cho số nguyên a kiếm tra xem n có nằm trong đoạn [2, 6] hay không.

\(code\)

a = 10
if a < 2 or a > 6:
  print("a nằm ngoài đoạn [2, 6]")
else:
  print("a nằm trong đoạn [2, 6]")

\(Kết\) \(quả\)

a nằm ngoài đoạn [2, 6]

Problems

Problem Points AC Rate Users
Tính chẵn/lẻ 100 49.1% 1453 Editorial
Số chính phương 100 44.5% 1266 Editorial
Điểm trung bình môn 100 26.1% 720
Max 3 số 100 39.3% 1511 Editorial
Min 4 số 100 47.5% 1429 Editorial
Sắp xếp 2 số 100 45.4% 1306 Editorial
Sắp xếp 3 số 100 40.1% 1177

Comments