Kiểu DL, nhập dữ liệu

- Kiểu dữ liệu:

  • \(int\): Kiểu số nguyên, không có giới hạn số
  • \(float\): Kiểu số thực
  • \(string\): Kiểu ký tự (xâu - chuỗi)

- Biến

Không khai báo mà chỉ gán giá trị để Python tự động nhận kiểu dữ liệu

  • \(x=2\): Biến \(x\) kiểu số nguyên nhận giá trị bằng 2
  • \(R=3.14\): Biến \(R\) kiểu số thực nhận giá trị bằng 3.14
  • \(S="Python"\): Biến \(S\) kiểu chuỗi nhận giá trị bằng "Python"

- Nhập dữ liệuComments

There are no comments at the moment.