Câu lệnh lặp (for - while)

Câu lệnh lặp for

Hàm range()

Hàm range trả về 1 đoạn số ( mặc định bắt đầu bằng 0 và các số hơn kém nhau 1 đơn vị )

 • Cú pháp 1:
range(n)

trả về một đoạn số bắt đầu bằng \(0\) và kết thúc là \({n - 1}\).

 • Cú pháp 2:
range(a, b)

trả về một đoạn số bắt đầu bằng \(a\) và kết thúc là \({b - 1}\).

 • Cú pháp 3:
range(a, b, k)

trả về một đoạn các số bắt đầu bằng \(a\) và kết thúc là \({b - 1}\), các số hơn kém nhau k đơn vị.

Cú pháp câu lệnh for

for i in [đoạn số]:
  câu lệnh

Trong đó

 • i là biến chạy (có thể đặt tên tùy ý).
 • [đoạn số] là đoạn các chữ số ta muốn duyệt qua (dùng hàm range()).

Ví dụ in ra các số từ 1 tới 5.

\(code\)

for i in range(1, 6):
  print(i)

\(Kết\) \(quả\)

1
2
3
4
5

Câu lệnh lặp while

Cú pháp câu lệnh while

while điều kiện:
  câu lệnh

Ví dụ

code

i = 1
while i <= 5:
  print(i)
  i += 1

Kết quả

1
2
3
4
5

Từ khóa \(break\) để thoát vòng lặp, \(continue\) để bỏ qua các câu lệnh và tiếp tục vòng lặp.

Ví dụ

code

for i in range(6):
  if i == 3:
    break
  print(i)

Kết quả

1
2
3

code

i = 1
while i <= 5:
  if i == 2:
   continue
  print(i)
  i += 1

Kết quả

1
3
4
5

Problems

Problem Points AC Rate Users
Không tên 100p 43.1% 400
In n số tự nhiên 100 41.0% 1205
Tổng lẻ 100 47.5% 1077
Ước số của n 100 40.8% 1024
Số lượng ước số của n 100 32.1% 1103
Bảng số tự nhiên 1 100 44.1% 1126
Bảng số tự nhiên 2 100 50.1% 1076
Bảng số tự nhiên 3 100 57.1% 991
Chữ số của N 100 50.1% 1050
Ước số chung 100 47.7% 982

Comments


 • 0
  dkm  commented on 3:39 p.m. 5 nov, 2021

  eazy 1h là xong rồi XD