Contests

Upcoming Contests

There are no scheduled contests at this time.

Past Contests

Contest Users
Lệnh Say & Phép toán CB
Nov 5, 2021, 20:19
20 days long
36
Bài tập 8
Nov 4, 2021, 17:45
2 days 05:56 long
15
Bài tập 7
Nov 1, 2021, 19:42
5 days 03:00 long
18
Bài tập 4
Oct 29, 2021, 17:15
23:55 long
29
Lệnh Print cơ bản
Oct 26, 2021, 10:12
32 days 12:35 long
1
Hàm trong Python
Oct 26, 2021, 9:38
32 days 13:08 long
2
Câu lệnh lặp (for - while)
Oct 26, 2021, 8:28
32 days 14:18 long
20
Câu lệnh điều kiện (if-else)
Oct 26, 2021, 8:27
32 days 14:19 long
5
Kiểu DL, nhập dữ liệu
Oct 26, 2021, 8:25
32 days 14:21 long
2
Nhóm học dốt
Oct 24, 2021, 8:15
02:15 long
12
Bài test số 1
Oct 23, 2021, 22:47
34 days 23:59 long
13
Câu lệnh điều kiện (if-else)
Oct 23, 2021, 8:27
5 days long
3
Bài tập 3
Oct 22, 2021, 17:44
22 days 03:46 long
23
Bài tập 2
Oct 21, 2021, 20:11
01:34 long
5
Luyện tập 1
Oct 18, 2021, 11:42
10 days long
36
Contest của GS.PVH ngày 2 rated
Oct 17, 2021, 14:05 - Oct 17, 2021, 17:25
03:20 window
594
Nhóm học dốt
Oct 17, 2021, 8:19
03:00 long
8
Contest của GS.PVH ngày 1 rated
Oct 16, 2021, 14:05 - Oct 16, 2021, 17:25
03:20 window
725
THT C 2021 - Vòng khu vực
Oct 12, 2021, 18:53
10 days long
140
Sắp xếp và greedy
Oct 11, 2021, 17:03
15 days 06:00 long
30