Discuss Mã số


Comments


  • 2
    minhtuanitk20  commented on 10:49 p.m. 13 jan, 2022

    10^9 ----- 10^9+7


  • 2
    todonghai2k7  commented on 9:48 a.m. 29 aug, 2020

    Số nguyên tố nhỏ nhất và lớn hơn \(10^9\) là \(10^9 + 7\)