Best solutions for Tổng GCD

8 / 8
AC | C++11
quoc07bk vào 10:26 a.m. 29 nov, 2021
0.57s
3.4 MB
8 / 8
AC | C++14
phuoc vào 4:07 p.m. 11 dec, 2021
0.59s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++17
DangLeePanCake246 vào 7:42 p.m. 28 nov, 2021
0.61s
3.4 MB
8 / 8
AC | C++11
nguyendanghau2006 vào 10:29 p.m. 10 dec, 2021
0.61s
3.3 MB
8 / 8
AC | C++17
Rushiahoclaptrinh vào 9:08 p.m. 1 dec, 2021
0.62s
3.4 MB
8 / 8
AC | PAS
tuongtaylor vào 9:20 p.m. 27 nov, 2021
0.62s
8.0 KB
8 / 8
AC | C++14
NakanoMiku vào 11:46 a.m. 2 jan, 2022
0.63s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++14
CTP_Trần_Trung_Tuấn vào 11:24 p.m. 29 nov, 2021
0.66s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++14
minh20cm vào 8:10 a.m. 29 nov, 2021
0.66s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++17
phanhuykhang vào 8:53 a.m. 30 nov, 2021
0.66s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++14
VoBaThongL921 vào 10:07 a.m. 30 nov, 2021
0.66s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++14
ngoquanhao2009 vào 2:18 p.m. 12 dec, 2021
0.67s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++17
minhquanle vào 7:38 p.m. 27 nov, 2021
0.67s
1.8 MB
8 / 8
AC | C++17
quangdat vào 11:52 p.m. 12 jan, 2022
0.68s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++14
phannhattan vào 7:52 p.m. 28 nov, 2021
0.68s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++17
dkm vào 5:53 p.m. 13 dec, 2021
0.68s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++14
huyngu235 vào 7:41 p.m. 27 nov, 2021
0.69s
1.8 MB
8 / 8
AC | C++17
LeQuangMinh0903 vào 5:50 p.m. 13 dec, 2021
0.70s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++14
yasuoitk20 vào 6:59 a.m. 30 nov, 2021
0.70s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++11
ThanhÂn679 vào 9:59 p.m. 20 dec, 2021
0.70s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++11
vilesport vào 7:55 p.m. 27 nov, 2021
0.70s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++17
tula vào 11:39 a.m. 16 dec, 2021
0.70s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++11
DCHINH2009 vào 6:39 p.m. 15 dec, 2021
0.71s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++17
danh vào 6:17 p.m. 16 dec, 2021
0.71s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++14
cyberse vào 8:48 p.m. 30 nov, 2021
0.71s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++17
minhle20168 vào 2:35 p.m. 12 dec, 2021
0.72s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++17
duyanhonichan vào 10:07 p.m. 11 dec, 2021
0.72s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++11
sam230609 vào 9:05 p.m. 9 dec, 2021
0.72s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++11
alt_ vào 4:04 p.m. 27 dec, 2021
0.72s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++14
Nguyễn_Minh_Khang21L7 vào 7:20 p.m. 30 nov, 2021
0.72s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++17
Nghiathuhai vào 7:48 p.m. 30 nov, 2021
0.72s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++11
kingmasterpc1221321321331 vào 6:07 p.m. 13 dec, 2021
0.73s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++14
DangXuanThong vào 11:55 a.m. 28 nov, 2021
0.73s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++17
NghiaUwU vào 8:07 p.m. 29 nov, 2021
0.73s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++11
ducphat51109 vào 5:20 p.m. 14 dec, 2021
0.73s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++14
huyhoang2006 vào 4:58 p.m. 29 nov, 2021
0.73s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++17
BlockyBlock vào 8:06 p.m. 27 nov, 2021
0.73s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++11
dattuan16_05_07 vào 7:30 a.m. 29 nov, 2021
0.73s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++14
anhminh123 vào 4:32 p.m. 18 dec, 2021
0.74s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++17
tk21_khoadnd vào 1:44 p.m. 3 dec, 2021
0.74s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++11
Hao_PC vào 8:28 p.m. 20 dec, 2021
0.74s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++11
nguyentranquochuy2009 vào 5:46 p.m. 13 dec, 2021
0.74s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++14
tkkhanhphamduy vào 11:33 a.m. 16 dec, 2021
0.74s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++17
dang7rickroll vào 10:26 a.m. 27 nov, 2021
0.74s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++11
_nomine_ vào 2:42 p.m. 18 dec, 2021
0.74s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++17
dAd0qbu vào 9:49 p.m. 29 nov, 2021
0.75s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++11
mimibetty vào 5:41 p.m. 29 nov, 2021
0.75s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++14
html vào 7:49 p.m. 27 nov, 2021
0.75s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++11
minhtuanitk20 vào 10:18 p.m. 27 nov, 2021
0.75s
1.7 MB
8 / 8
AC | C++11
NguyenBaDuy vào 8:32 p.m. 20 dec, 2021
0.75s
1.7 MB