Best solutions for Mật Ong (Q.Trị)

50 / 50
AC | C++11
ldn694 vào 9:32 p.m. 19 oct, 2020
1.71s
3.6 MB
50 / 50
AC | C++11
dangtiendung1201 vào 5:30 p.m. 8 may, 2021
2.10s
1.8 MB
50 / 50
AC | C++11
WuTan vào 8:59 p.m. 28 nov, 2020
2.43s
4.8 MB
50 / 50
AC | C++14
hhoangcpascal vào 5:30 p.m. 16 oct, 2020
2.74s
1.8 MB
50 / 50
AC | C++14
huyngu123c vào 5:10 p.m. 22 sep, 2021
2.85s
1.7 MB
50 / 50
AC | C++11
tknhannguyenphu vào 8:36 a.m. 12 sep, 2021
2.88s
1.8 MB
50 / 50
AC | C++11
leomessiiii vào 6:37 p.m. 21 sep, 2021
2.88s
3.5 MB
50 / 50
AC | C++11
carot15 vào 11:13 a.m. 4 nov, 2021
2.95s
1.7 MB
50 / 50
AC | C++17
stormgamming vào 1:00 a.m. 22 sep, 2021
3.04s
3.5 MB
50 / 50
AC | C++14
huyngu235 vào 6:08 p.m. 22 sep, 2021
3.05s
1.7 MB
50 / 50
AC | C++14
NguyenVietHung vào 2:20 p.m. 10 jan, 2022
3.06s
1.7 MB
50 / 50
AC | C++17
chuongct vào 6:05 p.m. 16 jul, 2021
3.09s
3.5 MB
50 / 50
AC | C++14
Huyy vào 2:14 p.m. 14 oct, 2021
3.10s
1.7 MB
50 / 50
AC | C++14
phanhuykhang vào 7:18 p.m. 26 jan, 2022
3.27s
1.8 MB
50 / 50
AC | C++14
thienbao1602 vào 11:14 a.m. 27 feb, 2022
3.43s
3.7 MB
50 / 50
AC | C++14
HMD vào 8:25 p.m. 19 oct, 2020
3.46s
1.8 MB
50 / 50
AC | C++14
phuleethanh vào 6:12 a.m. 22 sep, 2022
3.47s
3.7 MB
50 / 50
AC | C++11
Amous vào 3:55 p.m. 10 nov, 2021
3.64s
3.6 MB
50 / 50
AC | C++11
daicaduc vào 3:39 p.m. 29 oct, 2020
3.85s
1.8 MB
50 / 50
AC | C++11
cuberlong vào 8:25 a.m. 28 oct, 2020
3.85s
1.8 MB
50 / 50
AC | C++14
sus vào 10:31 p.m. 25 jul, 2022
3.86s
1.7 MB
50 / 50
AC | C++11
quoc07bk vào 5:33 p.m. 28 oct, 2021
3.90s
1.8 MB
50 / 50
AC | C++14
duc111 vào 8:59 p.m. 25 oct, 2021
3.93s
1.8 MB
50 / 50
AC | C++17
KrispyGift vào 9:06 p.m. 29 oct, 2021
3.97s
1.8 MB
50 / 50
AC | C++17
longkold00 vào 9:04 p.m. 25 oct, 2021
4.01s
1.8 MB
50 / 50
AC | C++17
dieuhb vào 7:36 a.m. 29 oct, 2021
4.01s
1.8 MB
50 / 50
AC | C++14
tuandebu vào 9:10 p.m. 31 oct, 2021
4.04s
1.8 MB
50 / 50
AC | C++14
itk10_hanhquyen vào 8:58 a.m. 25 oct, 2021
4.59s
1.8 MB
50 / 50
AC | C++14
VoBaThongL921 vào 5:19 p.m. 24 oct, 2021
4.77s
1.8 MB
50 / 50
AC | C++14
n1phuclq vào 10:36 a.m. 1 sep, 2021
4.95s
5.8 MB
50 / 50
AC | C++11
n6quanlc vào 10:20 p.m. 31 aug, 2021
5.00s
4.5 MB
50 / 50
AC | C++11
minhhieu2006 vào 9:11 p.m. 28 oct, 2021
5.07s
5.8 MB
50 / 50
AC | C++11
huyhau7a2 vào 7:26 a.m. 1 aug, 2022
5.36s
1.7 MB
50 / 50
AC | C++11
huyhau6a2 vào 8:11 a.m. 1 jul, 2022
5.45s
1.7 MB
50 / 50
AC | C++17
longvu vào 9:01 p.m. 25 oct, 2020
5.48s
1.8 MB
50 / 50
AC | C++17
nttkuroxz vào 4:41 p.m. 15 mar, 2021
6.10s
1.8 MB
50 / 50
AC | C++17
ZuMinh vào 8:05 p.m. 19 oct, 2020
6.27s
3.7 MB
50 / 50
AC | C++14
vuanh6187 vào 9:14 p.m. 25 oct, 2021
7.16s
1.8 MB
50 / 50
AC | C++14
SangTin vào 12:24 a.m. 26 oct, 2021
8.03s
1.8 MB
50 / 50
AC | C++17
rum vào 1:16 a.m. 16 nov, 2021
8.14s
11.2 MB
50 / 50
AC | C++17
nngovannhhungg vào 3:40 p.m. 3 oct, 2021
9.53s
1.8 MB
50 / 50
AC | C++17
minhle20168 vào 10:07 a.m. 1 sep, 2021
11.32s
1.8 MB
50 / 50
AC | C++11
tuanha2 vào 10:17 a.m. 1 sep, 2021
11.61s
1.8 MB
50 / 50
AC | C++14
algorit vào 8:07 p.m. 19 oct, 2020
13.76s
152.5 MB
50 / 50
AC | C++11
BichSonNhat vào 11:06 p.m. 18 dec, 2020
16.99s
166.7 MB
49 / 50
TLE | C++17
lgiang01 vào 5:24 p.m. 17 oct, 2020
---
7.0 MB
47 / 50
TLE | C++11
corona vào 4:04 p.m. 29 oct, 2020
---
3.2 MB
47 / 50
TLE | C++11
a520huynm vào 10:14 p.m. 17 oct, 2020
---
3.9 MB
47 / 50
TLE | C++17
tien_noob vào 8:18 p.m. 20 dec, 2020
---
1.8 MB
47 / 50
TLE | PAS
lengocnga vào 10:22 a.m. 15 oct, 2020
---
4.0 KB