Số thân thiện (HSG12'20-21)

View as PDF

Submit solution

Points: 200
Time limit: 1.0s
Memory limit: 500M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem types

Hai số tự nhiên coi là thân thiện nếu chúng có cùng chung một tỷ lệ \(abundancy\), là tỷ lệ giữ tổng các ước số của một số chia cho chính nó.

Ví dụ: Hai số 30 và 140 là hai số tự nhiên thân thiện vì chúng có cùng \(abundancy\)

\(\frac{\sigma (30)}{30}=\frac{1+2+3+5+6+10+15+30}{30}=\frac{72}{30}=\frac{12}{5}\)

\(\frac{\sigma (140)}{140}=\frac{1+2+4+5+7+10+14+20+28+35+70+140}{140}=\frac{336}{140}=\frac{12}{5}\)

Yêu cầu: Cho hai số \(a\) và \(b\) (\(1 \le a,b \le 10^9\)) kiểm tra xem hai số này có là hai số thân thiện không?

Diệu liệu

 • Dòng một ghi số \(a\)
 • Dòng hai ghi số \(b\)

Kết quả

 • Nếu hai số đó là thân thiện thì ghi tỷ lệ \(abundancy\), mỗi số trên một dòng, ngược lại thì ghi -1 trên một dòng.

Input

30 
140

Output

12
5

Nguồn: HSG lớp 12 TPĐN '2020-2021


View comments (2)

Comments


 • 0
  Solra123  commented on 4:50 p.m. 26 jun, 2022

  test không có -1 nhỉ? Tránh -1 xuất đúng vài test :>


 • -4
  mcsmuscle  commented on 7:51 p.m. 28 sep, 2021 edit 3

  ..