Tính tổng (OLP MT&TN 2021 CT)

View as PDF

Submit solution


Points: 300
Time limit: 2.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem types

Trang https://lqdoj.edu.vn/ đang là một trang học lập trình của nhiều học sinh, đó cũng là trang mà Hồng luyện tập để chuẩn bị cho kỳ thi Tin học trẻ. Hàng ngày, mẹ giao nhiệm vụ dạy em Phúc luyện tập về phép cộng, để có nhiều thời gian code, Hồng đã nghĩ ra loại bài tập cho em Phúc như sau: Chọn một số nguyên dương \(n\), em Phúc cần phải cộng liên tiếp các số \(n\) cho tới khi tất cả các chữ số của tổng nhận được đều bằng nhau và trả lời số lượng số đã cộng. Ví dụ, nếu \(n=37\) thì em Phúc cần cộng ba số 37 để nhận được tổng là 111 có các chữ số giống nhau.

Nhằm lựa chọn số nguyên dương \(n\) để em Phúc không phải cộng quá nhiều và kiểm tra câu trả lời của em Phúc, Hồng muốn xây dựng một chương trình tính số lượng số cần cộng với một số nguyên dương \(n\).

Dữ liệu: Vào từ thiết bị vào chuẩn gồm một dòng chứa một số nguyên dương \(n (n<10^3)\).

Kết quả: Ghi ra thiết bị ra chuẩn một dòng chứa một số nguyên là số lượng số cần cộng. Trường hợp số \(n\) đã gồm các chữ số giống nhau chỉ cần ghi số 1, trường hợp không tồn tại tổng có các chữ số giống nhau ghi -1.

Ràng buộc:

 • Có 40% số lượng test ứng với 40% số điểm mà số lần cộng không vượt quá \(10^6\);
 • Có 60% số lượng test còn lại ứng với 60% số điểm, không có ràng buộc nào thêm.

Ví dụ:

Dữ liệu vào

37

Kết quả ra

3

Dữ liệu vào

11

Kết quả ra

1

Dữ liệu vào

100

Kết quả ra

-1

View comments (2)

Comments


 • 2
  mcsmuscle  commented on 11:06 a.m. 20 feb, 2022

  ko ngờ đến số n % cho 25 luôn


 • 1
  NgJaBach  commented on 5:30 p.m. 18 jun, 2021

  Rất thắc mắc đấy AisukiUwU