Tam giác cân dấu *

View as PDF

Submit solution


Points: 200 (partial)
Time limit: 0.2s
Scratch 5.0s
Memory limit: 64M
Scratch 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type

Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau. Chúng ta có thể sử dụng một số chấm tròn để tạo thành một tam giác vuông cân. Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản, cho trước số chấm tròn, hãy xác định xem có thể xếp chúng thành một tam giác vuông cân được hay không

Input

  • Một dòng chứa số nguyên N (1 \leq N \leq 10^{15}) là số chấm tròn

Output

  • Một dòng chứa kết quả, nếu các chấm tròn có thể tạo thành tam giác vuông cân, in ra YES, ngược lại in ra NO

Challenge : n \leq 10^{18}

Example

Test 1

Input
3 
Output
YES
Note

Với n = 3 , bạn có thể xếp như hình sau :

*
*  *


Comments

There are no comments at the moment.