Tìm ký tự (THT TP 2015)

View as PDFAuthor:
Problem type
Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Nhập vào từ bàn phím một xâu kí tự \(S\). Hãy viết ra một kí tự có số lần xuất hiện nhiều nhất trong xâu \(S\) (có phân biệt kí tự hoa và kí tự thường).

Lưu ý: Nếu có nhiều kí tự có cùng số lần xuất hiện nhiều nhất trong xâu \(S\) thì in ra kí tự xếp theo thứ tự từ điển nhỏ nhất trong xâu đó.

Input

 • Dòng đầu tiên và duy nhất chứa 1 xâu \(S\) (chỉ gồm các chữ cái trong tập \(\{a,\dots,z, A,\dots,Z\}\)) \((|S| \leq 10^6)\)

Output

 • In ra kí tự xuất hiện nhiều nhất trong xâu \(S\).

Example

Test 1

Input
abcdaadDedgdAAA 
Output
d

Comments


 • 1
  PhanHuyKhang    9:16 a.m. 29 oct, 2020 edit 2

  e lộn ạ


  • 8
   SPyofgame    6:45 p.m. 10 jun, 2020 edited

   Spoiler Alert


   Hint 1

   Với mỗi kí tự, tìm số lần xuất hiện của nó trong xâu

   Reference AC code | O(n * 26 * 2) time | O(n) auxiliary space | String

   C++
   /// Nhan xau
   string s;
   cin >> s;
   int n = s.size();
   
   /// Tim tan so
   char resc = 'A'; int freq = 0; 
   for (char c = 'a', C = 'A'; c <= 'z' && C <= 'Z'; ++c, ++C)
   {
     int lower_freq = 0; /// lowercase latin case
     int upper_freq = 0; /// uppercase latin case
   
     for (int i = 0; i < n; ++i)
       lower_freq += (s[i] == c),
       upper_freq += (s[i] == C);
   
     if (upper_freq > freq) resc = C, freq = upper_freq; /// priority so thu tu tu dien nho hon
     if (lower_freq > freq) resc = c, freq = lower_freq;
   }
   
   cout << resc;
   

   Hint 2

   Với mỗi kí tự trong xâu, tăng tần số của nó

   Tìm kí tự nhỏ nhất có tần số xuất hiện lớn nhất


   Reference AC code | O(n) time | O(n) auxiliary space | STL

   C++
   int main()
   {
     string s;
     getString(s);
   
     vector<int> freq(256, 0);
     for (char c : s) freq[c]++;
   
     int mx = *max_element(freq.begin(), freq.end()); /// tim tan so lon nhat
     for (int i = 0; i < 256; ++i)
       if (freq[i] == mx)
         return cout << char(i), 0;
   
     return 0;
   }
   

   Reference AC code | O(n log n) time | O(n) auxiliary space | STL

   C++
   int main()
   {
     /// input
     string s;
     cin >> s;
   
     /// solve
     int mx = 0; /// maximum frequency
     map<char, int> M;
     for (char c : s) mx = max(mx, ++M[c]);
   
     /// find result
     for (pair<char, int> e : M)
       if (e.second == mx)
         return cout << e.first, 0;    
   
     return 0;
   }
   

   Hint 3

   Bạn cũng có thể giải trực tiếp


   Reference AC code | O(n) time | O(1) auxiliary space | Online solving

   C++
   inline bool isLatin(char c) { return ('a' <= c && c <= 'z') || ('A' <= c && c <= 'Z'); }
   int main()
   {
     char resc = 'A'; int mx = 0;
     vector<int> freq(256, 0);
     for (char c; isLatin(c = getchar()); )
     {
       freq[c]++;
       if (mx == freq[c]) { resc = min(resc, c); continue; }
       if (mx < freq[c]) { resc = c; mx = freq[c];    }
     }
   
     cout << resc;
     return 0;
   }
   
   1 reply