FUTURE NUMBER 7

phanhuykhang, huyhau6a2, dang7rickroll

phanhuykhangdang7rickroll là bạn thân của nhau gần nay. Tuy nhiên, sau khi biết được phanhuykhang hack acc lqdoj của dang7rickroll đồng thời huyhau6a2 bị khang_best_coder bắt ếch(bắt cóc) thì dang7rickroll suy sập hẳn. Sau khi nhận mật báo là phanhuykhangkhang_best_coder là 1 nên dang7rickroll càng phải cố gắng để trả thù cho huyhau6a2.

Biết gần đây dang7rickroll rất hay đăng bài về số tương lai nên phanhuykhang đã đặt một thử thách rất khó như sau: phanhuykhang sẽ ra 3 thử thách với một manh mối duy nhất là một số n. Thử thách lần lượt như sau: A: mật mã là số tương lai thứ n, B: mật mã là tổng của n số tương lai đầu tiên, C: tích của AB.

Vì thử thách này rất mới và lạ, đồng thời đang phải mất ăn mất ngủ vì huyhau6a2 nên dang7rickroll phải nhờ các bạn giải quyết vấn đề này vậy.

Dữ liệu:

 • Một dòng duy nhất gồm số nguyên dương n.

Kết quả:

 • Xuất 3 số chỉ kết quả của từng mật mã.

Sample input

4

Sample output

10 29 290

Subtasks:

 • Subtask 1 (30%) có n \le 10^3.
 • Subtask 2 (30%) có n \le 10^5.
 • Subtask 3 (còn lại): n \le 2 \times 10^7

Nhảy

PhanDinhKhoi

Trên hệ trục tọa độ Oxy. Điểm (x, y) có thể "nhảy" đến điểm (u, v) nếu abs(x - u) <= 1 và abs(y - v) <= 1

*abs *(X) là giá trị tuyệt đối của X.

INPUT

 • cho 4 số nguyên x1, y1, x2, y2 (- 10^9 \leq x1, y1, x2, y2 \leq 10^9)

OUTPUT

 • Hãy tìm số lần nhảy ít nhất từ điểm (x1, y1) đến (x2, y2)

input

0 0 4 5

output

5

Khoảng cách Manhattan bé nhất

letangphuquy

Cho n \leq 10^5 điểm trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Bạn cần tính khoảng cách bé nhất giữa 2 điểm bất kì.

Biết công thức tính khoảng cách Manhattan giữa 2 điểm AB|x_{A} - x_{B}| + |y_{A} - y_{B}|.


Input

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên n.

Trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số x_i, y_i là tọa độ của điểm thứ i.

Mọi điểm được cho đều có tọa độ nguyên và |x|,|y| \leq 10^9.

Output

Một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.


Ví dụ

Input

5
3 -2
1 4
-6 7
10 8
-5 0

Output

8

Thanh toán

Small

Siêu thị bán hàng qua mạng Pacific có rất nhiều chi nhánh phục vụ và có nhiều phương tiện giao hàng tiên tiến nhanh chóng bằng thiết bị bay tự động, ngoài ra siêu thị thường có các chương trình khuyến mãi hấp dẫn vì vậy thu hút được một số lượng lớn khách hàng.

Alice vào trang Web của cửa hàng, chọn được n món hàng đưa vào danh sách các thứ sẽ mua, món hàng thứ i có giá a_i, i = 1 ÷ n. Khi Alice chuẩn bị chuyển danh sách hàng đã chọn vào giỏ mua thì xuất hiện thông báo về một chương trình khuyến mãi mới. Nếu giỏ hàng mua của khách có từ 10 đến 19 mặt hàng thì món hàng giá thấp nhất trong số đó sẽ được nhận miễn phí, nếu giỏ hàng mua có từ 20 đến 29 mặt hàng thì hai món hàng giá thấp nhất trong số đó sẽ được nhận miễn phí, nếu giỏ hàng mua có từ 30 đến 39 mặt hàng thì ba món hàng giá thấp nhất trong số đó sẽ được nhận miễn phí . . . Tóm lại, nếu số lượng hàng mua tăng thêm 10 thì lại được miễn phí thêm một mặt hàng trong số các hàng có giá trị thấp nhất.

Alice không thể thay đổi trình tự hàng trong danh sách đã đăng ký mua nhưng có thể cắt danh sách thành các phần, mỗi phần gồm một dãy liên tiếp các hàng trong danh sách và bỏ vào một giỏ hàng riêng để nhận được chính sách ưu đãi đã nêu với giỏ hàng. Là một người giỏi tính toán, Alice nhanh chóng hoàn thành các giỏ đặt hàng để tổng chi phí phải trả cho n mặt hàng muốn mua là nhỏ nhất.

Yêu cầu: Hãy xác định số tiền mà Alice sẽ phải thanh toán.

Dữ liệu vào

 • Dòng đầu tiên chứa một số nguyên n (1 ≤ n ≤ 10^5),
 • Dòng thứ 2 chứa n số nguyên a_1, a_2, ..., a_n (1 ≤ a_i ≤ 10^9, i = 1 ÷ n).

Kết quả

 • Một số nguyên là số tiền ít nhất cần thanh toán.

Sample Input 1

12
1 1 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10

Sample Output 1

92

Nguồn: 2019 CLQĐ-BĐ

Chia tiền

hhoangcpascal

Một lần, CJ, Catalina và FanXzitThamer, đàn em của CJ, đã cướp thành công một ngân hàng, với số tiền N nghìn đô la Mỹ. Sau khi cướp được, 3 người quyết định chia tiền như sau:

 • Số tiền Catalina, CJ, FanXzitThamer lần lượt được chia là: x, y, z (nghìn đô la Mỹ) (1 \leq x, y, z).
 • x > y > z.
 • x + y + z = N.

Và CJ muốn tính toán là có bao nhiêu cách chia như vậy. Vì CJ quên cầm máy tính nên các bạn hãy giúp CJ nhé.

Dữ liệu vào: Gồm duy nhất số nguyên dương N.

Kết quả: Gồm một số duy nhất là kết quả tìm được.

Ví dụ:

Input:

9

Output:

3

Giới hạn:

 • 50% số test đầu tiên có N \leq 5.10^3.
 • 50% số test còn lại có N \leq 3.10^7.

Villa Numbers

dang7rickroll

Ở đất nước Đáy Xã Hội, người ta tin rằng những vật dụng gắn liền với con số "Villa" sẽ mang lại may mắn và giàu sang cho họ. Từ xa xưa, người dân đã định nghĩa rằng một số nguyên dương c được gọi là số "Villa" nếu c=b^2-a^2 với a,b là các số nguyên dương.

Đạt Vina, là một người dân của đất nước Đáy Xã Hội mới mua một chiếc xe ô tô, anh ta muốn chọn một chọn một con số "Villa" để làm biển số cho xe anh ấy. Tuy vậy, Đạt Vina không biết chọn số nào cho hợp lý. Anh ta có một số c, hãy kiểm tra giúp anh ta xem số c có phải là số "Villa" không nhé.

Input

 • Dòng 1: q (q \le 10^4) - số câu hỏi
 • q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số c (1 \le c \le 10^9)

Output

 • Ứng với mỗi câu hỏi:
 • Nếu tồn tại hai số nguyên dương ab thỏa mãn c=b^2-a^2, hãy in ra hai số ab đó. Nếu có nhiều cặp (a,b), hãy in ra một cặp bất kỳ, miễn là 1 \le a \le b \le 10^9
 • Nếu không tồn tại, in ra 0 0

Sample input

2
16
14

Sample output

5 3
0 0

Note

In b trước rồi mới in a nhé.

Nguồn: Bedao contest

Tổng xor của đường đi

CaiWinDao

Cho trước một cây chỉ gồm một đỉnh 1 (và cũng chính là gốc của cây). Nhiệm vụ của bạn là viết chương trình hỗ trợ thực hiện Q truy vấn ở hai dạng sau:

 • Add x y - Thêm một đỉnh vào cây và cho nó làm một đỉnh con của đỉnh x. Đỉnh mới này và đỉnh x được kết nối bởi một cạnh có trọng số là y. Số hiệu của đỉnh mới bằng số lượng đỉnh của cây trước khi thêm cộng cho 1.
 • Query a b - Tìm đường đi dài nhất bắt đầu từ đỉnh a và kết thúc tại một đỉnh thuộc cây con gốc b (bao gồm chính đỉnh b). Độ dài của một đường đi được định nghĩa là tổng xor các trọng số của các cạnh nằm trên đường đi đó.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương Q (1\leq Q\leq 200,000) được nhắc đến ở đề bài.

Dòng thứ i trong Q dòng tiếp theo chứa thông tin về truy vấn thứ i ở định dạng đã được mô tả ở đề bài. Các giá trị x, ab thể hiện những đỉnh đang tồn tại ở trong cây tại thời điểm truy vấn và giá trị y không vượt quá 2^{30}.


Output

Với mỗi truy vấn dạng Query, in ra một số nguyên trên một dòng riêng biệt thể hiện câu trả lời cho truy vấn tương ứng.


Ví dụ

Sample input 1

4
Add 1 5
Query 1 1
Add 1 7
Query 1 1

Sample output 1

5
7

Sample input 2

6
Add 1 5
Add 2 7
Add 1 4
Add 4 3
Query 1 1
Query 2 4

Sample output 2

7
2

Sample input 3

10
Add 1 4
Add 1 9
Add 1 10
Add 2 2
Add 3 3
Add 4 4
Query 4 2
Query 1 3
Add 6 7
Query 1 3

Sample output 3

14
10
13

Ràng buộc

 • 25\% số test có Q\leq 200.
 • 25\% số test khác có Q\leq 2000.
 • 25\% số test khác thỏa b=1 với mọi truy vấn Query.
 • 25\% số test còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Nguồn bài: COCI

minict27

corona

Cho một số nguyên n. Hãy tính tổng từ 1 đến n, ngoại trừ những số là lũy thừa của 2 thì sử dụng phép trừ.

Ví dụ: với n = 5: thì tổng cần tìm là: -1-2+3-4+5=1, vì 1, 2, 4 lần lượt là 2^0, 2^1, 2^2.

Bạn cần làm t bộ dữ liệu.

Input

 • Dòng đầu tiên là số nguyên t (1<=t<=100) - số lượng bộ dữ liệu.
 • Mỗi bộ dữ liệu trên một dòng là số nguyên n (1<=n<=10^9).

Output

 • Gồm t dòng, mỗi dòng là tổng cần tìm với n tương ứng.

Input

2
5
536870912

Output

1
144115186196807682

MULTI-GAME

dang7rickroll

Do bão lũ nên An và Bình phải ở nhà. Vì quá chán nên An và Bình đã nghĩ ra trò chơi với những con số như sau:

An và Bình, mỗi người sẽ chọn một số nguyên dương bất kỳ (gọi con số An chọn là X và con số Bình chọn là Y). Có tổng cộng N lượt chơi và An là người chơi trước. Ở mỗi lượt chơi thì người chơi sẽ gấp đôi con số mình đã chọn lên (tức là X=2\times X hoặc Y=2\times Y).

Yêu cầu: Sau N lượt chơi, gọi G = \left[ \frac{\max(X, Y)}{\min(X, Y)} \right]. Hãy tìm giá trị G.

Input

 • Dòng đầu tiên chứa Q - số lượng câu hỏi cần trả lời (Q \le 10^5)
 • Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên dương X, Y, N (X, Y, N \le 10^{12}) - lần lượt là con số ban đầu mà An chọn, Bình chọn và số lượt chơi.

Output

 • Ứng với mỗi câu hỏi in ra giá trị G thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Example

Example test

Sample Input
2
1 1 2
1 2 3
Sample Output
1
1

Note

 • Ở truy vấn thứ nhất:
  • Lượt 1: An gấp đôi số của mình lên (1 \times 2 = 2);
  • Lượt 2: Bình gấp đôi số của mình lên (1 \times 2 = 2);
  • Sau hai lượt chơi, giá trị G=1.
 • [\alpha] là phần nguyên của giá trị thực \alpha

Scoring

 • Subtask 1 (20\%): Q \le 100, X, Y, N \le 10^4
 • Subtask 2 (80\%): Không ràng buộc gì thêm.

Chữ liền trước

admin, daicadihoc

Viết chương trình nhập vào một ký tự in hoa ch, in ra ký tự thường đứng liền trước chữ
cái in hoa ch.

Dữ liệu vào

 • Một ký tự là chữ in hoa

Kết quả

 • In ra ký tự tương ứng theo đề bài

Sample Input

D

Sample Output

c

Sample Input

N

Sample Output

m

Chia kẹo (Chọn ĐT'21-22)

admin

Bạn Lương có 3 em gái. Trong lúc nhàn rỗi, bạn Lương mua về một số gói trong n gói kẹo ở cửa hàng, gói kẹo thứ i chứa a[i] viên kẹo. Vì không muốn 3 em gái ghen tị nhau, Lương sẽ chia số kẹo sao cho không có em gái nào được nhận số kẹo lớn hơn hoặc bằng tổng số kẹo của 2 em còn lại. Một tập hợp các gói kẹo là thỏa mãn nếu có thể chia thành 3 phần khác rỗng, mỗi em gái nhận 1 phần mà vẫn đảm bảo điều kiện trên. Hỏi có bao nhiêu tập hợp gói kẹo thỏa mãn mà Lương có thể mua? Vì số tập hợp là rất lớn, nên bạn cần in kết quả khi chia lấy dư cho 10^9 + 7.

INPUT

 • Dòng đầu tiên gồm 1 số nguyên dương n (n \leq 1000)
 • Dòng tiếp theo chứa n số nguyên dương a_i, là số kẹo trong gói kẹo thứ i (a_i \leq 5000)

OUTPUT

In ra số nguyên là đáp án cần tìm

VÍ DỤ:

INPUT 1:

4
2 5 1 4

OUTPUT 1:

2

INPUT 2:

5
3 8 6 3 10

OUTPUT 2:

11

Giải thích ví dụ 1: Lương có thể chọn 2 tập hợp, là (1,2,4) và (1,2,3,4).

 • Ở tập hợp (1,2,4), Lương có thể chia thành 3 phần là (1), (2), (4) với số kẹo mỗi phần lần lượt là 2, 5, 4.
 • Ở tập hợp (1, 2, 3, 4), Lương có thể chia thành 3 phần (1, 3), (2), (4) với số kẹo mỗi phần lần lượt là 3, 5, 4

*Ràng buộc: *

 • Subtask 1: \ n \leq 10, a[i] \leq 500
 • Subtask 2: \ n \leq 15, a[i] \leq 500
 • Subtask 3: \ n \leq 20, a[i] \leq 500
 • Subtask 4: \ n \leq 100, a[i] \leq 500
 • Subtask 5: \ n \leq 1000, a[i] \leq 5000

Chia nhóm (THT B Vòng KVMN 2022)

Flower_On_Stone

Trong buổi giao lưu giữa các thí sinh của kì thi Tin học trẻ, có học sinh xếp thành một hàng, học
sinh đứng thứ i(1 \leq i \leq n) đến từ tỉnh có mã là số nguyên c_i(1 \leq c_i \leq 63). Ban tổ chức muốn
tách hàng để nhận được g nhóm học sinh tham gia một trò chơi. Cụ thể, Ban tổ chức cần chọn ra g - 1 điểm cắt 1 < k_1 < k_2 ... < k_{g-1} < n, khi đó các bạn từ đầu hàng đến bạn đứng thứ k_1 sẽ xếp vào nhóm thứ nhất, các bạn đứng thứ k_1 + 1 đến k_2 sẽ xếp vào nhóm thứ hai,..., bạn đứng thứ k_{g-1} + 1 đến n xếp vào nhóm thứ g. Độ phong phú của một nhóm được tính bằng số lượng tỉnh khác nhau của học sinh trong nhóm. Để các thí sinh có nhiều cơ hội giao lưu với nhau, Ban tổ chức muốn tìm cách tách hàng g thành nhóm để tổng độ phong phú của g nhóm là lớn nhất.

Yêu cầu: Cho dãy số nguyên dương c_1, c_2, ..., c_n và số nguyên dương g, hãy tìm cách tách hàng thành g nhóm để tổng độ phong phú của nhóm là lớn nhất.

Input

 • Dòng đầu tiên chứa các số nguyên n, g;
 • Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương c_1, c_2, ..., c_n.

Output

 • Ghi ra một dòng chứa một số là tổng độ phong phú của g nhóm là lớn nhất tìm được.

Scoring

 • 25% số điểm có n \leq 1000; g = 2
 • 25% số điểm có n \leq 1000; g = 3
 • 25% số điểm có n \leq 1000; g \leq 30
 • 25% số điểm có n \leq 10^5; g \leq 30

Example

Sample input *

5 2
1 2 1 3 3

*
Sample output **
4

CSES - Police Chase | Cảnh sát đuổi bắt

Flower_On_Stone, nhphucqt, NguyễnAnhQuốc_83

Kaaleppi vừa cướp một ngân hàng và hiện đang tiến đến bến cảng. Tuy nhiên, cảnh sát muốn ngăn chặn anh ta bằng cách đóng cửa một số con đường trong thành phố.

Số đường tối thiểu nên đóng cửa để không có tuyến đường nào giữa ngân hàng và bến cảng là bao nhiêu?

Input

 • Dòng đầu tiên là hai số nguyên nm: số lượng giao lộ và con đường. Các giao lộ được đánh số 1,2,\ldots, n. Ngân hàng nằm ở giao lộ 1, và bến cảng nằm ở giao lộ n.
 • Sau đó, có m dòng mô tả các con đường. Mỗi dòng gồm hai số nguyên ab: có một đường nằm giữa các giao lộ ab. Tất cả con đường đều là con đường hai chiều và có nhiều nhất một con đường nằm giữa hai giao lộ.

Output

 • Đầu tiên in ra một số nguyên k: số lượng con đường tối thiểu nên được đóng cửa. Sau đó, in k dòng mô tả các con đường. Bạn có thể in bất kỳ giải pháp hợp lệ nào.

Constraints

 • 2 \leq n \leq 500
 • 1 \leq m \leq 1000
 • 1 \leq a, b \leq n

Example

Sample input

4 5
1 2
1 3
2 3
3 4
1 4

Sample output

2
3 4
1 4

minict01

corona

Tanya đang học phép trừ và muốn giảm một số nguyên đi 1 đơn vị. Tuy nhiên Tanya vẫn chưa hiểu bài nên làm sai. Tanya dùng thuật toán sau:

 • Nếu chữ số cuối cùng không phải số 0, Tanya trừ nó đi 1.
 • Nếu chữ số cuối cùng là số 0, Tanya chia nó cho 10 (xóa chữ số cuối cùng).

Bạn được cho một số nguyên n. Tanya muốn thực hiện phép "trừ 1" k lần. Nhiệm vụ của bạn là hãy cho biết kết quả theo cách tính của Tanya.

Đề bài đảm bảo kết quả là một số nguyên dương.

Input

 • Gồm hai số nguyên n và k (2 <= n <= 10^9, 1 <= k <= 50)

Output

 • Một số nguyên là kết quả.

Input

512 4

Output

50

Nghịch Đảo Euler

ami

Cho n. Các bạn hãy tính n!".

Hẳn các bạn đã gặp bài toán này rất nhiều lần rồi. ami muốn nâng cấp bài toán này lên tầm bài cuối div 1 codeforces, và sau đây là thành quả.

Cho một số X. Hãy đếm xem có bao nhiêu số nguyên không âm n mà n! = X.

Input

Dòng đầu tiên chứa t là số câu hỏi.

Mỗi câu hỏi là một số nguyên dương X.

Output

Với mỗi câu hỏi, hãy in ra số các số n mà n! = X.

Sample Input

3
?2
3
6

Sample Output

1
0
1

Giới hạn

Trong tất cả các test có 1 \leq X \leq 10^{18}.

Giải thích

Với X = 2, ta chỉ có 1 số n = 2 vì 2! = 2, do đó kết quả là 1.
Với X = 3, không tồn tại số nguyên không âm nào mà n! = 3, do đó kết quả là 0.

Rút gọn xâu

admin

Cho một xâu S chỉ gồm các chữ cái in thường. Cách mô tả rút gọn của xâu S như sau:

 • Chọn ra một xâu X ngắn nhất có thể và một số nguyên dương K, sao cho khi viết xâu X lặp lại K lần thì ta thu được xâu S
 • Ghép KX, ta thu được xâu rút gọn của S

Ví dụ:

 • Xâu rút gọn của abababab4ab
 • Xâu rút gọn của aaa3a
 • Xâu rút gọn của abac1abac

Input

 • Gồm một dòng duy nhất chứa xâu S có độ dài không quá 1000.

Output

 • In ra xâu rút gọn của xâu S.

Example

Sample input 1

abababab

Sample output 1
4ab

Sample input 2
aaa

Sample output 2
3a

Sample input 3
abac

Sample output 3
1abac

CSES - Giant Pizza | Pizza khổng lồ

zipdang04

Gia đình của Uolevi sẽ đặt một chiếc bánh pizza lớn và ăn cùng nhau. Tổng cộng có n thành viên gia đình sẽ tham gia đơn đặt hàng, và có m loại topping có thể. Bánh pizza có thể có bất kỳ số lượng topping nào.

Mỗi thành viên trong gia đình đưa ra hai mong muốn liên quan đến topping của bánh pizza. Các mong muốn có dạng "topping x là tốt/tệ". Nhiệm vụ của bạn là chọn các topping để ít nhất một mong muốn từ mọi người trở thành hiện thực (một topping tốt được thêm trong pizza hoặc một topping tệ không được thêm).

Input

 • Dòng đầu vào đầu tiên có hai số nguyên nm: số lượng thành viên gia đình và loại topping. Các lớp phủ được đánh số 1,2,\ldots,m.
 • Sau này, có n dòng mô tả các mong muốn. Mỗi dòng có hai mong muốn với dạng + x (topping x là tốt) hoặc - x (topping x là tệ).

Output

 • In một dòng với m ký hiệu: + nếu nó được thêm và - nếu nó không được thêm cho mỗi loại topping. Bạn có thể in bất kỳ giải pháp hợp lệ nào.
 • Nếu không có giải pháp hợp lệ nào, in IMPOSSIBLE.

Constraints

 • 1 \leq n, m \leq 10 ^ 5
 • 1 \leq x \leq m

Example

Sample input

3 5

+ 1 + 2
- 1 + 3
+ 4 - 2

Sample output

- + + + -

Số bốn may mắn

algorit, bin9638

bin9638 là một cậu học sinh rất có duyên với số 4, cậu có 4 người bạn gái, 4 năm học sinh giỏi, 4 cái máy tính,..... Bởi vậy từ lâu cậu đã coi số 4 là con số may mắn của đời mình.

Hôm nay trên lớp bin9638 được thầy giáo toán học algorit giảng bài về ước của các số, vậy nên bin9638 cũng đã nghĩ về một vấn đề toán học liên quan đến con số 4 của mình. Cậu tự hỏi nếu có 1 dãy số tự nhiên từ l đến r thì trong dãy đó có bao nhiêu số tự nhiên có đúng 4 ước nguyên dương.

bin9638 vì suy nghĩ bài toán này liên tiếp 4 ngày 4 đêm đến mất ăn mất ngủ mà vẫn chưa xong. Vì vậy các bạn hãy giúp cậu ấy nhé, nếu làm được thì sẽ được bin9638 tặng một món quà đấy !

 • Input:
 • Dòng đầu tiên là số truy vấn Q.
 • Q dòng tiếp theo mỗi dòng là hai số nguyên dương lr.
 • Output: Q dòng là kết quả của các truy vấn tương ứng.

 • SampleInput

  1
  7 9```
  * **SampleOutput**
  

  1```

 • Giải thích: chỉ có 1 số thỏa mãn là 8.

 • Giới hạn:

 • 30% test có Q ≤ 10l,r ≤ 10^5.

 • 30% test có Q ≤ 100l,r ≤ 10^7.

 • 40% test có Q ≤ 10^5l,r ≤ 10^7.

Cánh diều - SUBSTR2 - Xâu con 2

LeDaiKing, Flower_On_Stone

Xác định xâu con x của xâu y trong đoạn chỉ số từ L tới R.

Cho một xâu kí tự y chỉ gồm các kí tự latin viết thường có thể chứa dấu cách. và N truy vấn, mỗi truy vấn gồm hai số nguyên L, R (0 \leq L < R \leq len(y)). Yêu cầu: với mỗi truy vấn, in ra xâu con của xâu y từ chỉ số L tới chỉ số R - 1?

Input:

Dòng đầu ghi xâu y có độ dài không quá 10^6; xâu gồm các kí tự latin và số.

Dòng thứ hai ghi số nguyên N là số lượng truy vấn (1 \leq N \leq 100)

N dòng tiếp theo mỗi dòng ghi hai số nguyên L, R

Output:

Với mỗi truy vấn, in ra xâu con từ chỉ số L đến chỉ số R của xâu

Ví dụ:

Sample Input *

0123456 
3 
2 5 
2 3 
0 7 

*
Sample Output **
234 
2 
0123456