Hợp số "đơn giản"

jumptozero

Một số nguyên dương \(N\) được gọi là hợp số "đơn giản" nếu nó có thể viết được dưới dạng: \(N=p_1*p_2\) với \(p_1,p_2\) đều là các số nguyên tố.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương \(N\). Kiểm tra xem \(N\) có phải là hợp số "đơn giản" hay không ?

Input:

 • Dòng thứ nhất chứa số nguyên \(T(1\le T\le 10)\) - Thể hiện testcase

 • \(T\) dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa số nguyên dương \(N(1\le N\le 10^9)\)

Output:

 • Ứng với mỗi giá trị của \(N\), in ra "Yes" nếu \(N\) là hợp số "đơn giản" ngược lại in ra "No".

Ví dụ:

Input:

2
4
5

Output:

Yes
No

Subtask:

 • \(20\text{%}\) số test có \(1\le N\le 1000\)

 • \(20\text{%}\) số test có \(1\le N\le 1000000\)

 • \(60\text{%}\) số test có \(1\le N\le 1000000000\)

Tô màu

Small

Trên một đường thẳng cho \(n\) hình vuông xếp thành một hàng đánh số 1, 2, ..., \(n\) từ trái qua phải. Hình vuông thứ \(i\) có màu là \(c_i\).

Ta nói rằng một dãy hình vuông từ vị trí \(i\) đến vị trí \(j\) là một mảng màu nếu như \(c_i=c_j và c_i=c_k\) với mọi \(i<k<j\). Nói cách khác tất các các hình vuông từ vị trí \(i\) đến vị trí \(j\) là cùng một màu.

Mỗi thao tác bạn có thể tô lại màu cho các hình vuông trong một mảng màu thành màu mới. Hỏi rằng số thao tác ít nhất cần thực hiện để đưa tất cả \(n\) hình vuông về cùng một màu là bao nhiêu

Input

 • Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương \(n\) (\(n≤5000\)) - số hình vuông
 • Dòng thứ hai ghi \(n\) số nguyên dương \(c_1,c_2,…,c_n\) (\(1≤ c_i≤5000\)) - màu ban đầu của các hình vuông.

Output

 • In ra một số nguyên là số thao tác nhỏ nhất cần thực hiện

Sample Input

4
5 2 2 1

Sample Output

2

Sample Input

8
4 5 2 2 1 3 5 5

Sample Output

4

Giải thích: Trong ví dụ thứ nhất biển đổi: \([5, 2, 2, 1]→ [5, 5, 5, 1] → [1, 1, 1, 1]\)


Nguồn: LTB-HD

Con đường tơ lụa

kid2201

Con đường tơ lụa bắt đầu từ Phúc Châu, Hàng Châu, Bắc Kinh (Trung Quốc) qua Mông Cổ, Ấn Độ, Afghanistan, Kazakhstan, Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, xung quanh vùng Địa Trung Hải và đến tận châu Âu. Con đường cũng đi đến cả Hàn Quốc, Nhật Bản.

Mạng lưới giao thông của hệ thống đường này bao gồm n trạm dừng chân cho ngựa và khách buôn bán (các trạm đánh số từ \(1\) đến \(n\)). Giữa một số trạm có các con đường hiểm trở hai chiều (thủy hoặc bộ) nối trực tiếp và tùy theo địa hình, thời gian đi hết mỗi con đường này là khác nhau.

Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra rất thích diện đồ tơ luạ ở Bắc Kinh và luôn lập các đoàn thương nhân đến Bắc Kinh để tìm mua loại tơ lụa nổi tiếng này .Đoàn thương nhân của nữ hoàng luôn xuất phát từ trạm dừng chân số \(1\) và đích đến là trạm \(n\) thông qua các đường nối khác nhau của con đường tơ lụa. Để đảm bào sức khỏe cho một cuộc hành trình dài các thương nhân cần phải chọn hành trình sao cho thời gian đi giữa hai trạm dừng chân càng ngắn càng tốt.

Bạn hãy giúp họ tìm con đường đi từ \(1\) đến \(n\) sao cho thời gian đi dài nhất giữa hai trạm dừng chân liên tiếp là ngắn nhất.

Input:

Dòng đầu tiên ghi \(n, m\) là số trạm và số tuyến đường (\(n\)≤ \(10^3\), \(m\) ≤ \(10^4\))

\(m\) dòng tiếp theo mỗi dòng ghi ba số nguyên \(u, v, w\) thể hiện có một đường nối trực tiếp giữa \(u\) và \(v\) có thời gian đi là \(w\) \((1≤\) \(w\) \(≤\) \(10^9\))

Output:

Một số nguyên duy nhất là thời gian của con đường đi lâu nhất.

Ví dụ Input

4 4

1 3 2

3 4 3

1 2 5

2 4 3

Output

3

Nguồn: NTB Hải Dương

Tổng và XOR

jumptozero, duyboyct

Cho dãy \(a\) gồm \(n\) phần tử và dãy \(b\) gồm \(m\) phần tử và một số nguyên dương \(k\).

Với mỗi cặp \((i, j)\) sao cho \(1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m\) người ta viết các giá trị \(a_i + b_j\) ra một mảnh giấy rồi sắp xếp lại theo thứ tự không giảm. Sau đó, người ta tính tổng XOR \(k\) phần tử đầu tiên trên mảnh giấy.

Hãy cho biết kết quả của phép tính tổng XOR trên.

Input:

Dòng đầu tiên gồm \(3\) số nguyên dương \(n, m, k (n, m ≤ 10 ^ 5, k ≤ n \times m)\). Dòng thứ hai gồm \(n\) số nguyên không âm \(a_1, a_2, ..., a_n. (a_i < 2 ^ {30})\). Dòng thứ ba gồm \(m\) số nguyên không âm \(b_1, b_2, ..., b_m. (b_i < 2 ^ {30})\).

Output:

In ra tổng XOR cần tìm.

Ví dụ:

Input:

4 5 10

6 3 2 0

5 4 6 12 7

Output:

15

Giới hạn:

 • Subtask 1 (25 %): \(n, m ≤ 1000.\)

 • Subtask 2 (25 %): \(k ≤ 10 ^ 5.\)

 • Subtask 3 (25 %): \(a_i, b_i < 2 ^ {10}.\)

 • Subtask 4 (25 %): \(k = n \times m.\)

Xâu nhị phân

Small

Cho tập hợp tất cả các xâu nhị phân có độ dài \(N\) được sắp xếp theo thứ tự từ điển. Ví dụ \(N = 3\) ta có tập hợp: \(000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\).

Trong tập hợp trên, ta có:

 • Xâu nhị phân \(100\): ở vị trí số \(5\).
 • Vị trí số \(7\) trong tập là xâu nhị phân: \(110\).

Yêu cầu: Với một số \(N (N \le 63)\) cho trước, hãy cho biết:

 • Xâu nhị phân \(S\) (có độ dài \(N\)) nằm ở vị trí nào của tập.
 • Vị trí thứ \(K\) (\(1 \le K \le 10^{18}\)) là xâu nhị phân nào?

Dữ liệu

 • Dòng đầu chứa một số nguyên \(N\), là độ dài của các xâu nhị phân.
 • Dòng thứ hai chứa một xâu nhị phân \(S\) có độ dài bằng \(N\).
 • Dòng thứ ba chứa một số nguyên \(K\).

Kết quả

 • Dòng đầu tiên chứa một số nguyên là vị trí của \(S\) trong tập hợp.
 • Dòng thứ hai ghi xâu nhị phân có \(N\) phần tử nằm ở vị trí thứ \(K\).

Input

3
100
7

Output

5
110

Nguồn: CĐ DHBB

Đếm số dhprime

nvatuan

Rùa có một chuỗi ký tự \(S\) chỉ bao gồm các ký tự chữ số và ký tự ?. Cậu sẽ thay thế mỗi ký tự ? trong chuỗi đó bằng một trong những ký tự chữ số 0-9, sao cho tạo thành một chuỗi mới là một số nguyên hợp lệ (không bắt đầu bằng số 0) và cậu muốn biết là cậu có thể tạo ra bao nhiêu số nguyên tố bằng cách đó.

Input

Chuỗi \(S\), chỉ bao gồm các ký tự chữ số và ký tự ?. Độ dài chuỗi \(S\) không quá \(7\).

Output

In ra một số nguyên, là số lượng số nguyên tố mà Rùa có thể tạo thành bằng cách đã mô tả.

Sample Test

Input 1
1?
Output 1
4

Cậu có thể thế ? bằng một trong ba ký tự 1, 3, 7, 9.

Input 2
?
Output 2
4

Ma Sa Xét

cuom1999

ami càng ngày càng gần với việc thu thâp 6 vũ khí, và kẻ thù cũng ngày càng mạnh hơn. ami sẽ phải đối mặt với ma sa xét cuom1999. Để dàng chiến thắng, ami cần vượt qua mê cung tử thần và dành lấy vũ khí áo choàng chống lửa.

Mê cung tử thần có \(n\) căn phòng và \(m\) cổng không gian. Để các bạn dễ hình dung, các căn phòng được đánh số từ \(1\) đến \(n\), các cổng không gian được đánh số từ \(1\) đến \(m\). Mỗi cây cầu không gian nối 2 phòng khác nhau theo một chiều, và có một con số ám ảnh là \(w_{i}\).

Tuy nhiên, chỉ việc vượt qua mê cung vẫn là chưa đủ. ami cần vượt qua mê cung với độ ám ảnh ít nhất. ami sẽ bắt đầu ở căn phòng \(a\) và đích đến là căn phòng \(b\). ami chỉ có thể di chuyển giữa 2 phòng nếu giữa chúng tồn tại một cồng không gian. Nếu ami dùng các cổng không gian \(w_1, w_2, w_3, ..., w_k\) thì độ ám ảnh sẽ là \(w_1 \ OR \ w_2 \ OR \ ... \ OR \ w_k\). ami có phép dịch chuyển, nên cậu đã đến cồng \(b\) một cách nhanh chóng. ami đố các bạn rằng ami đã đến đó với độ ám ảnh bao nhiêu ?

Input

Dòng đầu chứa 4 số nguyên dương \(n, m, a, b \ (2 \leq n \leq 10^5; 1 \leq m \leq 4 \times 10^5; 1 \leq a, b \leq n; a \neq b)\).

Mỗi dòng trong \(m\) dòng tiếp theo \(u, v, w \ (1 \leq u, v \leq n; 0 \leq w \leq 10^9)\) - đại diện cho một cổng không gian một chiều từ \(u\) đến \(v\) với độ ám ảnh \(w\).

Output

In ra một dòng là độ ám ảnh nhỏ nhất.

Nếu không có cách di chuyển từ \(a\) đến \(b\) thì in ra \(-1\).

Sample Input 1

3 4 1 3
1 2 1
1 2 4
2 3 2
1 3 5

Sample Output 1

3

Sample Input 2

3 4 3 1
1 2 1
1 2 4
2 3 2
1 3 5

Sample Output 2

-1

Giải thích

Trong test ví dụ 1, ami đi theo con đường thứ 1 rồi qua con đường thứ 3. Giá trị cuối cùng là \(1 \ OR \ 2 = 3\).

Trong test ví dụ 2, không có con đường nào từ 3 đến 1 vì các con đường là đường 1 chiều.

Giới hạn

\(10\)% test có \(w \leq 1\) (các con đường có giá trị \(0\) hoặc \(1\))

\(10\)% test có \(n \leq 10, m \leq 15\)

\(20\)% test có \(n \leq 1000, m \leq 4000, w \leq 1000\)

\(60\)% test có \(n \leq 10^5, m \leq 4 \times 10^5, w \leq 10^9\)

Nhân hai

admin

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên \(A\), in ra màn hình số gấp đôi số \(A\)

Input Specification

Số nguyên \(A\)

Output Specification

In ra số nguyên thỏa mãn

Sample Input

123

Sample Output

246

Tình yêu lạc lối (Bản dễ)

nguyendanghau2006, phuoc

Đề bài: nbkfucs và Bình Minh là đôi vợ chồng chưa cưới nhưng yêu nhau hết mực. Một hôm, quái vật Thuỳ Duyên đến và bắt Bình Minh đi. nbkfucs rất buồn và quyết định lên đường giải cứu người yêu. nbkfucs đến gặp thần huỷ diệt phuoc để cầu xin thần ban cho sức mạnh để giải cứu người yêu. Vì không biết quái vật có sức mạnh như thế nào nên nbkfucs đến gặp vị thần tối cao nhất là nguyendanghau2006 để tư vấn. Sau đó, nguyendanghau2006 đã ban cho nbkfucs một khả năng có thể nhìn thấy được dấu vết mà quái vật Thuỳ Duyên đã bay qua. Với sức mạnh mà nbkfucs được vị thần huỷ diệt phuoc ban cho thì nbkfucs có thể bay với một tốc độ chóng mặt để tới hang ổ của quái vật Thuỳ Diên. Nhưng trong lúc bay tới nơi thì nbkfucs gặp rắc rối khác. Hang ổ của con quái vật Thuỳ Diên là một mê cung có rất nhiều con đường, mà nbkfucs không thể vừa đi vừa tìm kiếm vì người yêu của anh sắp bị quái vật ăn thịt. nbkfucs đang không biết làm thế nào thì chợt nhớ ra các chúa tể coder trên LQDOJ, vì vậy nbkfucs quyết định nhờ các bạn tìm giúp con đường từ nơi anh đang đứng tới nơi người yêu đang bị bắt giữ.

Input:

 • Dòng thứ nhất là \(4\) số \(n,m,s,t\) lần lượt là số phòng, số con đường, nơi xuất phát và nơi cần đến.
 • \(m\) dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa \(2\) số \(u,v\) thể hiện đường nối giữa các phòng.

Output:

 • Dòng đầu tiên là số cách \(t\) để nbkfucs đến nơi người yêu đang ở.
 • \(t\) dòng tiếp theo gồm các con đường tìm được, bắt đầu từ \(s\), kết thúc ở \(t\). Nếu không tìm được đường đi thì xuất ra “nbkfucs cô đơn”.

Ví dụ:

Input:

5 7 1 5
1 2
1 4
1 5
2 3
2 5
3 4
4 5

Output:

5
1 2 3 4 5 
1 2 5 
1 4 3 2 5 
1 4 5 
1 5

Số tám may mắn

bin9638

bin9638 là một cậu học sinh rất có duyên với số \(8\), cậu có \(8\) người bạn gái, \(8\) năm học sinh giỏi, \(8\) cái máy tính,..... Bởi vậy từ lâu cậu đã coi số \(8\) là con số may mắn của đời mình.

Hôm nay trên lớp bin9638 được thầy giáo toán học algorit giảng bài về ước của các số, vậy nên bin9638 cũng đã nghĩ về một vấn đề toán học liên quan đến con số \(8\) của mình. Cậu tự hỏi nếu có \(1\) dãy số tự nhiên từ \(l\) đến \(r\) thì trong dãy đó có bao nhiêu số tự nhiên có đúng \(8\) ước nguyên dương.

bin9638 vì suy nghĩ bài toán này liên tiếp \(8\) ngày \(8\) đêm đến mất ăn mất ngủ mà vẫn chưa xong. Vì vậy các bạn hãy giúp cậu ấy nhé, nếu làm được thì sẽ được bin9638 tặng một món quà đấy !

 • Input:
  • Dòng đầu tiên là số truy vấn \(Q\).
  • \(Q\) dòng tiếp theo mỗi dòng là hai số nguyên dương \(l\) và \(r\).
 • Output: \(Q\) dòng là kết quả của các truy vấn tương ứng.

 • SampleInput

  1
  128 129
 • SampleOutput

  1
 • Giải thích: chỉ có \(1\) số thỏa mãn là \(128\).

 • Giới hạn:

  • \(30\)% test có \(Q ≤ 10\) và \(l,r ≤ 10^5\).

  • \(30\)% test có \(Q ≤ 100\) và \(l,r ≤ 10^7\).

  • \(40\)% test có \(Q ≤ 10^5\) và \(l,r ≤ 10^7\).

Cánh diều - PHEPCHIA - Tìm phần nguyên, phần dư phép chia

DKingQA, Flower_On_Stone, habelle

Cho hai số nguyên \(a, b\). Tính và in ra phần nguyên, phần dư của phép chia \(a/b\)

Input:

Dòng đầu ghi số \(a\)

Dòng thứ hai ghi số \(b\) \((|a|,|b|<=10^6)\)

Output:

Một dòng ghi hai số nguyên lần lượt là phần nguyên, phần dư của phép chia \(a/b\).

Ví dụ:

Sample Input 1

6 
2

Sample Output 1

3 0

Sample Input 2

9 
5

Sample Output 2

1 4

Tính tổng 01

letangphuquy

Nhập vào số \(n (1 \le n \le 10^9)\), tính: \[P = 1.2 + 2.3 + 3.4 + 4.5 + \dots + (n-1)n\] Hãy in ra \(P\) sau khi chia lấy dư cho \(2004010501\)

>n && %k==0

PhanDinhKhoi

Bạn được cho 2 số nguyên \(n, k\).

Hãy tìm số nhỏ nhất mà lớn hơn \(n\) và chia hết cho \(k\).

INPUT

 • \(n, k (1 \leq n, k \leq 10^{9})\)

OUTPUT

 • số cần tìm ở trên

input

25 13

output

26

Chia kẹo 01

admin

Sau khi vượt qua một bài kiểm tra, Vasya được nhận một hộp gồm \(n\) cây kẹo. Anh quyết định ăn một lượng kẹo bằng nhau mỗi sáng cho đến khi không còn cây kẹo nào trong hộp nữa. Tuy nhiên, Petya đã phát hiện thấy chiếc hộp và quyết định "chôm" một ít kẹo cho mình.

Quá trình ăn kẹo là như sau: ban đầu Vasya chọn một số nguyên duy nhất là \(k\), bằng nhau đối với tất cả các ngày. Sau đó, vào buổi sáng anh ấy ăn \(k\) cái kẹo từ chiếc hộp (nếu còn ít hơn k cái kẹo trong hộp, anh ấy ăn tất cả chúng), sau đó vào buổi tối Petya ăn \(10\%\) số kẹo còn lại trong hộp. Nếu vẫn còn kẹo trong hộp, quá trình này được lặp lại - ngày hôm sau Vasya ăn \(k\) kẹo một lần nữa, và Petya ăn \(10\%\) kẹo còn lại trong một hộp và cứ như vậy... Nếu số lượng kẹo trong hộp không chia hết cho \(10\), Petya làm tròn xuống theo số lượng anh ta lấy từ hộp. Ví dụ, nếu có \(97\) Kẹo trong hộp, Petya sẽ chỉ ăn 9 trong số chúng. Đặc biệt, nếu có ít hơn \(10\) cái kẹo trong hộp, Petya sẽ không ăn chút nào.

Nhiệm vụ của bạn là tìm ra số lượng tối thiểu \(k\) mà Vasya có thể chọn để anh ta ăn ít nhất một nửa trong \(n\) cái kẹo anh ban đầu có trong hộp. Lưu ý rằng số \(k\) phải là số nguyên.

Dữ liệu vào

 • Dòng đầu tiên chứa một số nguyên duy nhất \(n\) (\(1 ≤ n ≤ 10^{18}\)) là số lượng kẹo ban đầu trong hộp.

Kết quả

 • Xuất ra một số nguyên duy nhất là số lượng tối thiểu \(k\) điều đó sẽ cho phép Vasya ăn ít nhất một nửa số kẹo mà anh ta có.

Sample Input

68

Sample Output

3

Giải thích: Trong ví dụ, lượng kẹo với k = 3, sẽ thay đổi theo cách sau (Vasya ăn trước) \(68 → 65 → 59 → 56 → 51 → 48 → 44 → 41 → 37 → 34 → 31 → 28\) \( → 26 → 23 → 21 → 18 → 17 → 14 → 13 → 10 → 9 → 6 → 6 → 3 → 3 → 0\).

Tổng cộng, Vasya sẽ ăn 39 viên kẹo, trong khi Petya ăn 29.

Ràng buộc:

 • Có 70% số điểm thỏa mãn điều kiện: \(n ≤ 10^6\).
 • 30% số điểm còn lại thỏa mãn điều kiện \(n ≤ 10^{18}\)

Nguồn: 2019 CLC

Cánh diều - DEMSOUOC - Đếm số ước thực sự

DKingQA, Flower_On_Stone, habelle

Nhập vào số nguyên \(N\). Đếm xem có bao nhiêu ước thực sự của \(N\). Ước thực sự là ước khác \(1\) và \(N\).

Input:

Một số nguyên \(N\) \((1<=N<=10^6)\).

Output:

In ra một số nguyên là số lượng ước thực sự của \(N\).

Ví dụ:

Sample Input

10

Sample Output

2

Bắt tay hợp tác

PhanDinhKhoi

Tập đoàn Phan Thị đang có một buổi đàm phán với tập đoàn Phan Đình.

Sau khi kết thúc thì còn lại \(n\) người. Mọi người bắt tay lẫn nhau kễ cả những người cùng và khác tập đoàn.

Hãy tính số lần bắt tay của họ, biết rằng mỗi người đều đã bắt tay chính xác 1 lần với những người còn lại.

enter image description here

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu tiên chứa số test \(T \ ( T \le 10000) \)
 • Mỗi test trên một dòng, chứa 1 số nguyên \(n (1 \le n \le 10^9)\) - số người trong buổi họp.

Dữ liệu ra:

 • \(T\) dòng, mỗi dòng ghi ra một số nguyên là số lần bắt tay của họ.

Input

2
1
2

Output

0
1

TELEPORTS (DHBB 2021 T.Thử)

Small

Ở một thành phố, trò chơi thoát khỏi mê cung hiện đang rất phổ biến. Mê cung gồm \(n\) căn phòng nối với nhau bởi \(m\) hành lang. Ngoài ra, người ta còn bố trí thêm \(k\) cổng dịch chuyển tức thời. Giả sử có một cổng kết nối phòng \(A\) với phòng \(B\) thì ngay sau khi người chơi đi qua một hành lang để đến phòng \(A\) thì sẽ ngay lập tức bị dịch chuyển sang phòng \(B\). Từ phòng \(B\), người chơi có thể tiếp tục di chuyển theo một hành lang nối với nó. Tương tự, khi người chơi di chuyển qua một hành lang đến phòng \(B\) thì sẽ ngay lập tức bị dịch chuyển sang phòng \(A\) và phải đi tiếp qua một hành lang nối với phòng \(A\).

Người chơi được quyền chọn bắt đầu từ một phòng bất kì. Sau đó phải đi qua mỗi hành lang đúng một lần và dừng chân tại một căn phòng bất kì. An chuẩn bị đi chơi trò này và cậu ấy đã biết bản đồ mê cung. Hãy giúp An chiến thắng trò chơi.

INPUT

 • Gồm nhiều test, mỗi test bắt đầu bằng:

  • Một dòng chứa ba số nguyên \(n, m\) và \(k\) (\(1 ≤ n, m ≤ 100000; 0 ≤ k ≤ 100000\)).
  • \(m\) dòng sau mỗi dòng chứa hai số nguyên \(u\) và \(v\) (\(1 ≤ u, v ≤ n; u ≠ v\)) cho biết có hành lang nối hai phòng \(u\) và \(v\).
  • \(k\) dòng sau mỗi dòng chứa hai số nguyên \(u\) và \(v\) (\(1 ≤ u, v ≤ n; u ≠ v\)) cho biết có cổng dịch chuyển tức thời kết nối hai phòng \(u\) và \(v\). Mỗi phòng có cổng kết nối tức thời kết nối với tối đa một phòng khác.
 • Tổng \(n\), tổng \(m\) và tổng \(k\) trong tất cả các test không vượt quá 100000.

 • Dữ liệu kết thúc bởi một dòng chứa ba số 0.

OUTPUT

 • Với mỗi test, nếu An có thể thắng trò chơi, ghi ra một dòng chứa từ YES, sau đó là một dòng chứa \(m\) số nguyên cho biết chỉ số các hành lang mà An lần lượt đi qua. Các hành lang được đánh số từ 1 đến \(m\) theo thứ tự xuất hiện trong dữ liệu. Nếu An không thể thắng trò chơi, ghi ra một dòng duy nhất chứa từ NO

Sample Input

4 2 1 
1 2 
3 4 
3 4 
4 3 1 
1 2 
2 3 
3 4 
1 4 
8 10 1 
1 3 
1 2 
3 4 
2 4 
4 5 
2 5 
5 7 
5 6 
6 8 
7 8 
1 8 
0 0 0

Sample Output

No 
Yes 
1 2 3 
Yes 
4 3 1 10 7 6 2 9 8 5

Nguồn: 2021 Thi thử

Ổ cắm

corona

Trong nhà Nam hiện đang có n ổ cắm điện rời. Số lượng chỗ cắm trên mỗi ổ cắm điện này lần lượt là \(a_1, a_2, a_3,…, a_n\) chỗ cắm. Trên tường nhà Nam có một chỗ cắm cố định đang có điện. Vậy để cho một ổ cắm điện rời có điện thì phải cắm ổ cắm đó vào chỗ cắm cố định trên tường. Chúng ta cũng có thể cắm ổ cắm điện rời này vào một ổ cắm điện rời khác đang có điện.

Nam có m thiết bị sử dụng điện, để sử dụng thì các thiết bị này cần được cắm vào ổ cắm trên tường hoặc ổ cắm rời đang có điện. Bạn hãy giúp Nam tìm ra số ổ cắm rời ít nhất cần dùng để có thể sử dụng tất cả m thiết bị điện này.

Dữ liệu vào:

 • Dòng thứ nhất gồm 2 số nguyên \(n, m\) cách nhau một khoảng trắng, dữ liệu vào đảm bảo \(1 ≤ n, m ≤ 10000\), \(n\) là số lượng ổ cắm và \(m\) là số lượng thiết bị.
 • Dòng thứ hai gồm n số nguyên \(a_1, a_2, a_3,…, a_n\) là số chỗ cắm trên các ổ cắm rời tương ứng, mỗi số cách nhau một khoảng trắng, dữ liệu vào đảm bảo \(1 ≤ a_i ≤ 50\).

Dữ liệu ra:

 • Là số nguyên cho biết số ổ cắm rời ít nhất cần sử dụng là bao nhiêu. Nếu đã sử dụng hết tất cả ổ cắm rời mà vẫn không đủ, in ra \(-1\).

Sample Input 1

3 4
3 2 2

Sample Output 1

2

Sample Input 2

4 7
3 3 2 4

Sample Output 2

3

Đếm ký tự (THTB Đà Nẵng 2022)

Small

Bài 1: Đếm ký tự

.

[enter link description here][1]

Tìm GTLN với hệ bất phương trình

jumptozero

Cho \(a,b,c,d\) là các số nguyên không âm thoả mãn hệ bất phương trình sau:

\(\left\{\begin{matrix} 3a+d\le X \\ 3b+d\le Y \\ 3c+d\le Z \end{matrix}\right.\)

Yêu cầu: Cho trước các số nguyên không âm \(X,Y,Z\), tìm giá trị lớn nhất của \(a+b+c+d\)

Input:

 • Dòng thứ nhất chứa số \(t(1\le t\le 100)\) - Thể hiện số lượng testcase

 • \(t\) dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa \(3\) số nguyên \(X,Y,Z(0\le X,Y,Z\le 10^9)\)

Output:

 • Ứng với mỗi testcase, in ra đáp án cần tìm.

Ví dụ:

Input:

3
2 5 2
3 6 4
1 2 4

Output:

3
4
2

Nguồn: Cốt Phốt