[Python_Training] Sàng nguyên tố

jumptozero , hhoangcpascal

Bạn có một số nguyên dương \(N\). Nhiệm vụ của bạn là xuất ra tất cả các số nguyên tố từ \(1\) tới \(N\).

Input

 • Gồm một dòng duy nhất chứa số nguyên \(N\) (\(N \leq 10^6)\).

Output

 • Xuất ra tất cả các số nguyên tố từ \(1\) tới \(N\) trên cùng một dòng và cách nhau một dấu cách.

Example

Test 1

Input
10 
Output
2 3 5 7
...More

Rượu

Small

ở đất nước Free Contest, người dưới 18 tuổi không được phép uống rượu. Để trở thành một đất nước tiêu biểu, họ liền chỉ đạo Tèo đến quán nhậu bất kì để kiểm tra thử liệu có ai vi phạm hay không. Ở trong quán nhậu có \(N\) người (không tính Tèo) và Tèo đã đi hỏi lần lượt từng người về tuổi của người đó hoặc là hỏi loại đồ uống mà người đó đang uống.

Với những thông tin thu thập được, Tèo vẫn chưa biết chắc được người nào phạm luật và người nào thì không. Vì vậy Tèo quyết đinh quay lại hỏi những người trong quán nhậu thêm lần nữa, nhưng vì không muốn làm phiền mọi người Tèo muốn số lượng người mà Tèo hỏi thêm là ít nhất.

Các bạn hãy tính xem Tèo cần hỏi ít nhất bao nhiêu người nữa để có thể biết chắc chắn người nào trong quán nhậu chưa đủ tuổi mà vẫn uống rượu hay không.

Sau đây là tên tất cả loại rượu ở đất nước Free Contest: \(ABSINTH\), \(TEQUILA\), \(VODKA\), \(WHISKEY\), \(WINE\), \(BEER\), \(BRANDY\), \(CHAMPAGNE\), \(GIN\), \(RUM\), \(SAKE\). Giả thiết rằng mỗi người chỉ uống một loại đồ uống duy nhất và mọi người đều nói thật.

Input

 • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương \(N (N<100)\).
 • \(N\) dòng tiếp theo mỗi dòng miêu tả thông tin của một người mà Tèo hỏi. Dòng thứ \(i\) gồm một số nguyên dương là tuổi của người thứ \(i\) hoặc là tên đồ uống mà người đó đã dùng (là một xâu chứa các kí tự Latinh in hoa có tối đa 100 kí tự).

Output

 • Một dòng duy nhất là kết quả bài toán.

Example

Test 1

Input
C
9
CHAMPAGNE
BRANDY
23
TZWERCDLE
25
GIN
NSSFYHFAO
5
WINE 
Output
5
Note
 • Tèo cần hỏi thêm người thứ \(1, 2, 6, 8, 9\).
...More

Robot (THT C2 Đà Nẵng 2022)

Small

Trong quá trình tìm tòi, nghiên cứu tài liệu để xây dựng phần mềm dự thi bảng D3 trong kì thi Tin
học trẻ. Sau một thời gian tìm hiểu Sĩ đã thiết kế được một con robot tự động, nhiệm vụ của con robot
này là với một dãy kí tự \(S\) bất kì sẽ thực hiện được hai phép biến đổi là phép quay trái \(L\) và phép quay
phải \(R\).

Phép biến đổi \(L\) sẽ dời kí tự trong dãy từ trái sang phải, kí tự đầu tiên của dãy sẽ chuyển xuống kí tự
cuối cùng của dãy.

Ví dụ: abcde, trạng thái dãy sau khi biến đổi \(L\) là bcdea
Phép biến đổi \(R\) sẽ dời kí tự trong dãy từ phải sang trái, kí tự cuối cùng của dãy sẽ chuyển lên kí tự
đầu tiên của dãy.

Ví dụ: abcde, trạng thái dãy sau khi biến đổi \(R\) là eabcd
Vì con Robot bạn thiết kế còn quá đơn giản nên không thể thực hiện được một dãy liên tiếp các phép
biến đổi, em hãy giúp bạn cải tiến con Robot trên nhé.

Yêu cầu: Cho 1 dãy các phép biến đổi, sau khi thực hiện tuần tự các phép biến đổi đã cho, dãy \(S\) sẽ
chuyển sang trạng thái dãy \(S1\) mới. Hãy tìm trạng thái này.

Input

Đọc từ file văn bản ROBOT.INP gồm hai dòng

 • Dòng thứ nhất chứa xâu \(S\) có độ dài không quá \(10^5\) kí tự.
 • Dòng thứ hai chứa xâu \(A\) chỉ gồm các kí tự \(L, R\) viết liền nhau dùng để biểu diễn tuần tự các phép
  biến đổi của Robot. Chiều dài không quá \(10^6\) kí tự.

Output

 • Ghi ra file văn bản ROBOT.OUT dãy \(B\) là kết quả của bài toán.

Scoring

 • Subtask \(1\) (\(50\%\) số điểm): độ dài của xâu \(S\) không vượt quá 255 kí tự
 • Subtask \(2\) (\(50\%\) số điểm): độ dài của xâu \(S\) không vượt quá 105 kí tự.

Example

Test 1

Input
abcde
RRR
Output
cdeab
Note

Sau khi thực hiện 3 lần phép quay phải kết quả nhận được là cdeab nên đưa ra cdeab

Test 2

Input
abcde
RLRR
Output
deabc
Note

Sau khi thực hiện 3 lần phép quay phải và 1 lần phép quay trái kết quả nhận được là deabc nên đưa ra deabc

...More

Dãy xâu

Small

Cho một dãy gồm \(n\) xâu \(s_1,s_2,…, s_n\) và một số nguyên dương \(k\). Một cặp hai xâu \(s_i\)\(s_j\) trong dãy được gọi là tương thích với nhau nếu thỏa mãn:

 • \(0 < j-i \le k\)
 • Hai xâu \(s_i\)\(s_j\) có cùng độ dài.

Yêu cầu: Hãy xác định số cặp các xâu tương thích với nhau trong dãy các xâu đã cho.

Input

 • Dòng đầu chứa hai số nguyên \(n\)\(k\) (\(3 \leq n \leq 3 \times 10^5; 1 \leq k \leq n\)).
 • \(n\) dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một xâu có độ dài từ 2 đến 20 kí tự gồm các chữ cái tiếng Anh in hoa.

Output

 • Một dòng duy nhất là kết quả của bài toán.

Scoring

 • Subtask #1 (\(40\%\) số điểm): \(n\leq 5000\)
 • Subtask #2 (\(60\%\) số điểm): Không có ràng buộc gì thêm

Example

Test 1

Input
4 2
OTN
ABC
THA
HUN
Output
5

Test 2

Input
6 3
CFETHIA  
LLOYD
STEVIE
KEVIN
MALCABC
DABNEY
Output
2

Nguồn: 2019 CBH-H.Nam

...More