Xóa số (Thi thử THTA N.An 2021)

View as PDF
Time limit:
Scratch 5.0s
Memory limit:
Scratch 256M

Author:
Problem type
Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 1G Input: stdin Output: stdout

Liệt kê một dãy số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến \(N\). Thực hiện hai lần xóa số:

  • Lần 1: Xóa tất cả các số chia hết cho \(2\) đi
  • Lần 2: Xóa tất cả các số chia hết cho \(3\) đi

Yêu cầu: Sau khi dãy số đã xóa thì dãy số còn bao nhiêu số chưa bị xóa?

Ví dụ: \(N = 11\), đáp án là \(4\). Vì những số chưa bị xóa là \(1, 5, 7, 11\)

\({\color{Red} 1}\ 2\ 3\ 4\ {\color{Red} 5}\ 6\ {\color{Red} 7}\ 8\ 9\ 10\ {\color{Red} {11}}\)

Dữ liệu

  • Một dòng chưa số nguyên dương \(N\ (N \le 10^9)\)

Kết quả

  • Số lượng số chưa bị xóa

Ví dụ

Dữ liệu

24

Kết quả

8

Nguồn: Đề thi thử tỉnh Nghệ An 2021


Comments

There are no comments at the moment.