Hiệu hai số nhỏ nhất (THTA Sơn Trà 2022)

View as PDFTime limit:
Scratch 2.0s

Author:
Problem type
Allowed languages
C#, C++, Clang, Clang++, Cobol, D, Groovy, Haskell, Java, JS, Kotlin, Lua, Node JS, ObjectiveC, OCaml, Output, PHP, Prolog, Pypy, Pypy 3, Python, Ruby, Rust, Scala, Scratch, Swift
Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Cho trước \(4\) số nguyên \(a, b, c, d\). Chúng ta sẽ chọn các số nguyên \(x\)\(y\) sao cho \(a\le x\le b\)\(c\le y\le d\).

Yêu cầu: Tìm giá trị nhỏ nhất có thể có của \(x − y\).

Input

 • Dòng thứ nhất chưa \(2\) số nguyên \(a,b\ (0< a,b \le 10^{12})\).
 • Dòng thứ hai chưa \(2\) số nguyên \(c,d\ (0< c,d \le 10^{12})\).

Output

 • In ra giá \(x-y\) nhỏ nhất.

Example

Test 1

Input
0
10
0
10
Output
-10

Test 2

Input
10
15
7
9
Output
1

Comments


 • 1
  Vodangngoclam    9:18 a.m. 18 may, 2024
  Python
  a = int(input())
  b = int(input())
  c = int(input())
  d = int(input())
  print(a - d)
  

  • 2
   kimanhctt2    2:41 p.m. 29 oct, 2023

   a=int(input())
   b=int(input())
   c=int(input())
   d=int(input())
   x=min(a,b)
   y=max(c,d)
   h=x-y
   print(h)
   thế này lại đúng hết
   ảo vãi ò


   • 0
    kimanhctt2    2:38 p.m. 29 oct, 2023

    a,b=map(int,input().split())
    c,d=map(int,input().split())
    x=min(a,b)
    y=max(c,d)
    h=x-y
    print(h)
    thế này thì sai hết


    • 3
     saitama    11:14 a.m. 29 sep, 2023 edited
     Hint

     xuất a-d


     • 0
      kimanhctt2    4:37 p.m. 4 mar, 2023

      dễ vãi ò


      • 0
       Phucc    10:09 p.m. 1 oct, 2022

       ủa ad cái ví dụ 1 nếu lấy x=0; y=10; đạt giá trị nhỏ nhất là -10 mà?

       1 reply