Tổng dương

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 1G Input: stdin Output: stdout

Nhập vào một dãy \(N\) số nguyên \(A_{1},A_{2},...,A_{N}\).

Hãy in ra màn hình số lượng phần tử dương và tổng của chúng.

Input

 • Dòng đầu tiên chứa số nguyên \(N\).
 • \(N\) dòng tiếp theo chứa \(N\) số nguyên \(A_{1},A_{2},...,A_{N}\).

Output

 • In ra số lượng phần tử dương và tổng của chúng.

Constraints

 • \(1 \leq n \leq 10000\)
 • \(|A_{i}| \leq 10^{9}\)

Example

Test 1

Input
7
7
-6 
-4
19
-22
51
-82 
Output
3 77

Comments


 • 4
  vuhainamcrm    6:20 p.m. 10 aug, 2023

  n=int(input())
  A=[]
  for k in range(1,n+1):
  a=int(input())
  A.append(a)
  tong=0
  dem=0
  for i in range(n):
  if A[i]>0:
  dem=dem+A[i]
  tong=tong+1
  print(tong,dem)


  • 0
   nqkts001    3:40 p.m. 6 may, 2021


   • 1
    SPyofgame    7:18 a.m. 19 jun, 2020

    Spoiler Alert


    Hint 1

    • Duyệt qua từng phần tử \(x \in A[]\)

    Khởi tạo \(dem = 0\), \(sum = 0\)

    Nếu \(x\) dương \(\Leftrightarrow\) \(x > 0\) thì ta tăng \(dem\) lên 1 và \(sum\) lên \(x\)

    Hint 2

    • Ta có thể không cần lưu mảng [Online Solving]

    Chỉ cần chạy \(n\) lần nhận phần tử \(x\) và khi \(x\) dương thì tăng tổng \(sum\) và tăng biến đếm \(dem\)