Số cân bằng

View as PDF

Submit solution


Points: 100
Time limit: 1.5s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type

Một số tự nhiên được gọi là "số cân bằng" nếu số tự nhiên đó có dạng:

\[\overline{aa...aba...aa}\]

Trong đó, số lượng chữ số \(a\) đứng trước và sau chữ số \(b\) đều là \(k\).

Yêu cầu: In ra tất cả các số cân bằng thỏa mãn \(|b-a|=k\).

Dữ liệu:

  • Dòng đầu ghi \(q\) \((q≤10)\) – số câu hỏi.
  • \(q\) dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi số nguyên dương \(k\) không quá \(8\).

Kết quả:

  • Ứng với mỗi câu hỏi, in ra tất cả các số thỏa mãn theo yêu cầu đề bài, mỗi số trên 1 dòng theo thứ tự tăng dần

Sample input:

1
2

Sample output

11311
22022
22422
33133
33533
44244
44644
55355
55755
66466
66866
77577
77977
88688
99799

Nguồn: Tham khảo từ đề thi HSG lớp 9 thành phố Đà Nẵng, năm 2021