Số gấp đôi

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Viết chương trình nhập vào \(1\) số nguyên \(x\), in ra màn hình số gấp đôi \(x\).

Input

 • Số nguyên \(x\) (\(|x| \leq 10^9\)).

Output

 • In ra số nguyên thỏa mãn.

Example

Test 1

Input
12 
Output
24

Comments


 • 1
  Avocadorable    7:22 p.m. 20 may, 2024
  print(int(input()) * 2)
  

  • 0
   nguyenhoangquann54    11:13 a.m. 12 apr, 2024

   "hint"
   troll troll việt nammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


   • -16
    tranthanh05012011    9:21 p.m. 7 mar, 2024

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

    2 replies

    • 0
     HaiHung    2:12 p.m. 6 mar, 2024

     làm sao rứa bây

     1 reply

     • 0
      Driver    7:55 p.m. 4 nov, 2023

      Program songuyen;
      Uses crt;
      Var x,songuyen:real;
      Begin
      Write('nhap so nguyen x');(x);
      Writeln('in ra so nguyen thoa man là


      • 0
       PY1GMaiVuDung    8:25 a.m. 21 jul, 2023

       dễ mà làm chưa


       • 1
        nguyenanhkietht2    9:57 p.m. 2 feb, 2023

        dễ quá đi


        • -24
         ducphat51109    5:33 p.m. 15 jul, 2022

         This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

         1 reply

         • 0
          DragonvoidGaming1991    9:10 p.m. 4 jul, 2022

          Dễ mà


          • -5
           trần_đức_bo    8:20 p.m. 6 jun, 2022

           This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

           • 5 more comments