Biếu thức #2

View as PDF

Submit solution

Points: 100
Time limit: 1.0s
Memory limit: 640M
Input: stdin
Output: stdout

Authors:
Problem types

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n không âm, in ra màn hình số lượng số dương lớn hơn n và nhỏ hơn hoặc bằng n^2

Dữ liệu vào

 • Số nguyên n (n \le 10^9)

Kết quả

 • In ra số nguyên là đáp án

Sample Input

3

Sample Output

6

Giải thích: n=3 < 4, 5, 6, 7, 8, 9 ≤ n^2=3^2=9 là 6 số.


View comments (5)

Comments


 • -14
  andtak05  commented on 11:47 p.m. 22 mar, 2021

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


 • -20
  Truongkhaiminh  commented on 8:14 p.m. 13 nov, 2020

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


  • 5
   BETTER  commented on 9:45 p.m. 17 feb, 2021

   Spam code riết:(((
   Yếu thì đừng có spam mà lo đi học đi.Nhìn mà chán,có giỏi hơn ai đâu mà cứ spam.Mấy bài này để những bạn mới vào làm.Hãy tôn trọng người ra đề đi bạn.


   • 0
    GGbois_V_20  commented on 8:04 p.m. 14 jun, 2021

    Có làm mới có điểm.


 • -13
  DangKhoi710  commented on 12:24 p.m. 13 oct, 2020

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.