Phép toán số học

View as PDFAuthors:
Problem types
Points: 100 Time limit: 1.0s Memory limit: 640M Input: stdin Output: stdout

Viết chương trình nhập vào hai số nguyên, in ra kết quả của phép (+), phép trừ (-), phép nhân (∗), phép chia (/).

Chú ý đến kết quả chia 2 số nguyên.

Input

 • Số nguyên \(a,b\) (\(1 \leq a,b \leq 10^9\)), mỗi số trên 1 dòng.

Output

 • Dòng đầu tiên in kết quả phép cộng \(a+b\).
 • Dòng thứ hai in kết quả phép trừ \(a−b\).
 • Dòng thứ ba in kết quả phép nhân \(a∗b\).
 • Dòng cuối cùng in kết quả phép chia \(a/b\) (chỉ lấy phần nguyên như: 7/5=1).

Example

Test 1

Input
8 
4 
Output
12  
4  
32  
2

Test 2

Input
13 
6 
Output
19  
7  
78  
2

Comments