Số có 2 chữ số

View as PDF
Author:
Problem types
Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Viết chương trình nhập vào một số nguyên có 2 chữ số, in ra chữ số hàng chục và hàng đơn vị.

Input

 • Một số nguyên có 2 chữ số.

Output

 • Dòng đầu tiên in chữ số hàng chục.
 • Dòng tiếp theo in chữ số hàng đơn vị.

Example

Test 1

Input
24 
Output
2
4

Comments


 • 0
  xuanthang180409    10:26 a.m. 26 mar, 2024

  include<bits/stdc++.h>

  using namespace std;
  int main(){
  ios_base::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(0);cout.tie(0);
  int n;
  cin>>n;
  string s=to_string(n);
  cout<<s[0]<<" "<<s[1];
  return 0;
  }


  • 0
   kay    9:09 p.m. 25 mar, 2024

   bài này oke mà
   code python:
   s = input()
   print(s[0])
   print(s[1])


   • 0
    thanhhoang1503    5:25 p.m. 11 jan, 2024

    jhhihih


    • 0
     PY2IHuynhHuuHoang    8:17 a.m. 14 sep, 2023 edited

     HI


     • 0
      PY2IHuynhHuuHoang    8:00 a.m. 14 sep, 2023

      hay vl


      • 0
       vnedu    5:51 p.m. 3 sep, 2023

       bài này hay quá


       • 0
        minhtuanitk20    1:34 p.m. 28 sep, 2021

        bài này mà cũng solve vs hint làm j


        • 1
         SPyofgame    8:30 a.m. 17 jun, 2020

         Spoiler Alert


         Approach 1

         • Để lấy \(k\) chữ số cuối của \(n\), ta lấy \(t \equiv n\) \((mod\) \(10^k)\) \(\Leftrightarrow\) \(t\) \(=\) \(n\) \(mod\) \(10^k\) (mod là phép chia lấy dư)

         • Để xóa \(k\) chữ số cuối của \(n\), ta lấy \(n = \lfloor\frac{n}{10^k}\rfloor\) \(\Leftrightarrow\) \(n\) \(=\) \(n\) \(div\) \(10^k\) (div là phép chia lấy nguyên)

         • Từ đó

         Ta muốn lấy chữ số hàng đơn vị thì in ra \(n\) \(mod\) \(10\)

         Ta muốn lấy chữ số hàng chục thì in ra \(\lfloor\frac{n}{10}\rfloor\) \(mod\) \(10\)

         Approach 2

         • Biểu diễn số kiểu xâu \(s\), ta sẽ xuất 2 kí tự cuối cùng của \(s\)
         1 reply