Số có 3 chữ số

View as PDF
Author:
Problem types
Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Viết chương trình nhập vào một số nguyên có 3 chữ số, in ra chữ số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.

Input

 • Một số nguyên có 3 chữ số.

Output

 • Dòng đầu tiên in chữ số hàng trăm.
 • Dòng tiếp theo in chữ số hàng chục.
 • Dòng cuối cùng in chữ số hàng đơn vị.

Example

Test 1

Input
247 
Output
2
4
7

Comments


 • 1
  lehuytl2023    8:49 p.m. 2 may, 2024

  chỉ cần dùng chuỗi thôi là đc
  ez


  • 0
   xuanthang180409    10:30 a.m. 26 mar, 2024

   Dùng chuỗi là đơn giản nhất


   • 0
    QuynhChi    9:18 a.m. 13 jun, 2023 edited

    Thuật toán

    n = int(input())
    a = n // 100
    b = (n - (a * 100)) // 10
    c = n - (a * 100) - (b * 10)
    print(a)
    print(b)
    print(c)

    Chuỗi

    s = input()
    print (s[0])
    print (s[1])
    print (s[2])

    Python, ngôn ngữ mình dùng

    1 reply

    • -2
     nbn    5:28 p.m. 17 may, 2023

     dùng string cho đơn giản=)))


     • 0
      no2k8cplus    10:04 p.m. 19 aug, 2022

      cái này dùng vòng while đỡ mất thời gian hơn


      • -4
       letruong091080    4:21 p.m. 27 jul, 2022

       bài này khó


       • -5
        ThomasDaNub    4:19 p.m. 11 aug, 2021

        This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


        • -10
         MinhHoangPham    9:08 a.m. 19 jun, 2021 edited

         This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


         • 1
          SPyofgame    8:26 a.m. 17 jun, 2020 edited

          Spoiler Alert


          Approach 1

          • Để lấy \(k\) chữ số cuối của \(n\), ta lấy \(t \equiv n\) \((mod\) \(10^k)\) \(\Leftrightarrow\) \(t\) \(=\) \(n\) \(mod\) \(10^k\) (mod là phép chia lấy dư)

          • Để xóa \(k\) chữ số cuối của \(n\), ta lấy \(n = \lfloor\frac{n}{10^k}\rfloor\) \(\Leftrightarrow\) \(n\) \(=\) \(n\) \(div\) \(10^k\) (div là phép chia lấy nguyên)

          • Từ đó

          Ta muốn lấy chữ số hàng đơn vị thì in ra \(n\) \(mod\) \(10\)

          Ta muốn lấy chữ số hàng chục thì in ra \(\lfloor\frac{n}{10}\rfloor\) \(mod\) \(10\)

          Ta muốn lấy chữ số hàng trăm thì in ra \(\lfloor\frac{n}{100}\rfloor\) \(mod\) \(10\)

          Approach 2

          • Biểu diễn số kiểu xâu \(s\), ta sẽ xuất 3 kí tự cuối cùng của \(s\)