Submit solution


Points: 120
Time limit: 1.0s
Scratch 10.0s
Memory limit: 170M
Scratch 600M

Author:
Problem types

Bạn trồng hai cái cây \(A\) và \(B\).

Sau mỗi năm, cây \(A\) cao thêm \(3\) lần và cây \(B\) cao thêm \(2\) lần.

Biết được chiều cao ban đầu của hai cây \(A\) và \(B\), hãy cho biết: sau bao nhiêu năm thì cây \(A\) cao hơn cây \(B\) ?

Dữ liệu

 • Dòng đầu ghi số nguyên dương \(q\) không quá \(100\) - số câu hỏi.
 • \(q\) dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số nguyên dương \(A\) và \(B\) \((1 \le A,B \le 10^6)\)

Kết quả

 • Ứng với mỗi câu hỏi, in ra kết quả tương ứng.

Example Input

2
4 7
10 3

Example Output

2
0

Giải thích

 • Câu hỏi thứ nhất:
  • Năm thứ \(0\): Cây \(A\) cao \(4\) mét, cây \(B\) cao \(7\) mét.
  • Năm thứ \(1\): Cây \(A\) cao \(12\) mét, cây \(B\) cao \(14\) mét.
  • Năm thứ \(2\): Cây \(A\) cao \(36\) mét, cây \(B\) cao \(28\) mét.
 • Câu hỏi thứ hai: Vì cây \(A\) cao hơn cây \(B\) nên cây \(A\) vĩnh viễn cao hơn cây \(B\).

*Nguồn: Free Contest