Bộ Tứ

View as PDF

Submit solution


Points: 800 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type

Cho số nguyên dương x.

Yêu cầu: Bạn hãy đếm số bộ tứ (a, b, c, d) thỏa mãn rằng a \times b + c \times d = xa,b,c,d đều là số nguyên dương.

Input

 • Chứa duy nhất số nguyên dương x (2 \leq x \leq 10^{6}).

Output

 • In ra đáp án bài toán sau khi thực hiện yêu cầu đề bài.

Scoring

 • Subtask 1 (20\% số điểm): 2 \le x \le 50.
 • Subtask 2 (20\% số điểm): 50 < x \le 200.
 • Subtask 3 (20\% số điểm): 200 < x \le 5000.
 • Subtask 4 (20\% số điểm): 5000 < x \le 2 \times 10^5.
 • Subtask 5 (20\% số điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

Example

Test 1

Input
4
Output
8
Note

Các bộ tứ (a, b, c, d) thỏa mãn điều kiện là:

 • (a, b, c, d) = (1, 1, 1, 3)
 • (a, b, c, d) = (1, 3, 1, 1)
 • (a, b, c, d) = (1, 1, 3, 1)
 • (a, b, c, d) = (3, 1, 1, 1)
 • (a, b, c, d) = (1, 2, 1, 2)
 • (a, b, c, d) = (1, 2, 2, 1)
 • (a, b, c, d) = (2, 1, 1, 2)
 • (a, b, c, d) = (2, 1, 2, 1)

Comments


 • 1
  tklehoangbach 11:32 a.m. 10 sep, 2023

  ủa bài này input ouput sai à trong đề đâu có nói là a,b,c,d là số nguyên dương đâu nên a,b,c,d cũng có thể là số âm với lại a hoặc b hoặc c hoặc d có thể bằng 0

  1 reply