C2SNT - Chia 2 số nguyên tố (HSG'18)

View as PDFAuthor:
Problem types
Points: 200 Time limit: 1.0s Memory limit: 500M Input: stdin Output: stdout

Có 2 số nguyên tố a và b với \(a \ne b\); \(b \ne 2\)\(b \ne 5\). Tý thực hiện chia \(a : b\) thì được một số x là thập phân vô hạn tuần hoàn.

Yêu cầu:

  • Cho trước số nguyên dương \(n\) (\(n \le 10^{16}\)). Hãy tìm chữ số thứ \(n\) sau dấu phẩy của số \(x\).

Input

  • Dòng thứ nhất chứa số nguyên tố \(a (a \le 1000)\).
  • Dòng thứ hai chứa số nguyên tố \(b (b \ne a; b \ne 2; b \ne 5; b \le 1000)\).
  • Dòng thứ ba chứa số nguyên dương \(n (n \le 10^{16})\).

Output

  • Ghi ra một chữ số thứ \(n\) sau dấu phẩy của số \(x\).

Example

Test 1

Input
5
7
15
Output
4
Note
  • x = 5 : 7 = 0,714285714285714285… Chữ số thứ 15 sau dấu phẩy của số x là chữ số 4.

Comments

There are no comments at the moment.