Đếm cặp đôi (HSG'20)

View as PDF

Submit solution


Points: 400 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 977M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type

Cho dãy số A gồm n phần tử nguyên dương A_1,A_2,…,A_n. Mỗi phần tử có giá trị không vượt quá 10^9n≤ 10^5. Một cặp số được gọi là cặp tương đồng với x, nếu cặp số này có tổng bằng số x cho trước nào đó.

Yêu cầu: Hãy đếm xem trong dãy số A có bao nhiêu cặp số (A_i;A_j) tương đồng với x (có nghĩa là A_i+ A_j=x) với i<j.

Input

 • Dòng đầu tiên chứa dãy số n,x (n≤10^5,x≤10^6).
 • Dòng thứ 2 chứa n phần tử của dãy số A (A_i≤10^9).

Output

 • Ghi ra một số nguyên là cặp đôi tương đồng của dãy số.

Example

Test 1

Input
7 6
1 2 4 3 4 5 3 
Output
4

Comments


 • 0
  Sang522008  commented on 11:20 p.m. 3 feb, 2023

  a ơi pas e chạy dc mà nộp bị lỗi phân khúc do sao ạ


 • 0
  minhtuanitk20  commented on 12:35 p.m. 13 oct, 2021

  hint 1 là nhanh nhất r


 • -2
  vanlatuiday  commented on 9:57 p.m. 18 aug, 2021 edited

  hmm


 • 31
  SPyofgame  commented on 5:49 a.m. 11 jun, 2020 edit 2

  Spoiler Alert


  Hint 1

  Đề yêu cầu (Ai, Aj) thỏa Ai + Aj = x

  <=> Với mỗi Ai tìm số lượng số Aj thỏa x - Ai == Aj và loại ra khỏi mảng

  Hint 2

  Lưu các số và tần số của nó vào một mảng, có thể sử dụng CTDL std::map cho đơn giản

  Để loại khỏi mảng, ta có thể thực hiện gán tần_số(Aj) = 0 thay vì duyệt qua và xóa

  Hint 3

  Công thức tính

  • Gọi (nx, fx) là số Ai bất kì và tấn số của nó trong mảng
  • Số còn lại là (ny, fy) là số Aj = x - Ai và tần số của nó trong mảng
  • Khi nx # ny thì res += fx * fy (có fx cách chọn Ai và fy cách chọn Aj)
  • Khi nx = ny thì res += fx * (fx - 1) / 2 (có fx cách chọn Ai và (fx - 1) cách chọn Aj khác Ai)

  Reference AC code | O(n log n) time | O(n) auxiliary space | STL, Combinatorics

  int main()
  {
    /// Input
    int n = readInt();
    int k = readInt();
  
    /// Nhan vao mang bieu dien duoi dang <gia tri, tan so>
    map<int, int> M;
    while (n--) M[readInt()]++;
  
    ll res = 0;
    for (pair<int, int> e : M)
    {
      /// Tim cap (nx, ny) = (Ai, Aj) thoa (nx + ny = k) va tan so cua no (fx, fy)
      int nx = e.first;     int fx = e.second;
      int ny = k - e.first;   int fy = M[ny];
      M.erase(ny); /// xoa phan tu khoi mang
  
      if (nx == ny) res += 1LL * fx * (fx - 1) / 2; /// Co (fx cach chon nx va fx - 1 cach chon ny khac nx)
      else     res += 1LL * fx * fy;      /// Co (fx cach chon nx va fy cach chon ny)
    }
  
    /// Xuat ket qua
    cout << res;
    return 0;
  }
  

  • -3
   lagiahuy  commented on 9:53 a.m. 5 oct, 2021 edit 3

   Mình bị lỗi phân đoạn, có bình thường không vậy?!


   • 9
    SPyofgame  commented on 2:07 p.m. 5 oct, 2021 edited

    Bạn thử C++23 hay C++26 chưa 🐧


    • 0
     lagiahuy  commented on 10:49 a.m. 16 oct, 2021

     bạn ơi mình có cập nhật lỗi rồi, phía trên nha bạn


    • 0
     lagiahuy  commented on 5:44 p.m. 8 oct, 2021 edited

     (đã thu hồi)


     • 1
      SPyofgame  commented on 12:58 a.m. 9 oct, 2021

      readInt() là hàm nhận một số nguyên thôi bạn ạ


      • -6
       lagiahuy  commented on 8:14 p.m. 9 oct, 2021 edited

       This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


       • 1
        SPyofgame  commented on 10:06 p.m. 9 oct, 2021

        Mình xin lỗi nhé, ý mình là

        int readInt()
        {
          int x;
          cin >> x;
          return x;
        }
        

        • -1
         lagiahuy  commented on 9:09 a.m. 11 oct, 2021

         được rồi, chuẩn luôn


  • 5
   Lê_Gia_Khánh  commented on 4:33 p.m. 1 jul, 2020

   Còn 1 cách nhanh hơn là đếm phân phối ấy anh


   • 1
    SPyofgame  commented on 2:07 p.m. 5 oct, 2021

    Ah uk, lúc đầu anh không để ý kĩ


   • -9
    nguyenquochuy  commented on 8:01 p.m. 26 sep, 2020

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.