Đếm cặp đôi (HSG'20)

View as PDF
Author:
Problem types
Points: 1500 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 977M Input: stdin Output: stdout

Cho dãy số \(A\) gồm \(n\) phần tử nguyên dương \(A_1,A_2,…,A_n\). Mỗi phần tử có giá trị không vượt quá \(10^9\)\(n≤ 10^5\). Một cặp số được gọi là cặp tương đồng với \(x\), nếu cặp số này có tổng bằng số \(x\) cho trước nào đó.

Yêu cầu: Hãy đếm xem trong dãy số \(A\) có bao nhiêu cặp số (\(A_i;A_j\)) tương đồng với \(x\) (có nghĩa là \(A_i+ A_j=x\)) với \(i<j\).

Input

 • Dòng đầu tiên chứa dãy số \(n,x\) (\(n≤10^5,x≤10^6\)).
 • Dòng thứ 2 chứa \(n\) phần tử của dãy số \(A\) (\(A_i≤10^9\)).

Output

 • Ghi ra một số nguyên là cặp đôi tương đồng của dãy số.

Example

Test 1

Input
7 6
1 2 4 3 4 5 3 
Output
4

Comments


 • 0
  TK22NguyenPhat    10:18 p.m. 23 may, 2024 edited
  
  

  • -1
   PY1CLeDongQuan    11:52 a.m. 29 apr, 2024

   bài khó quá


   • 0
    thinhec12012007    9:51 p.m. 24 apr, 2024

    Mọi người có thể tham khảo code :

    include <bits/stdc++.h>

    using namespace std;
    map<int,int>mp;

    define ll long long

    int n,k,x;
    ll res=0;
    int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0);cout.tie(0);
    cin>>n>>k;
    int tam;
    for(int i=1;i<=n;i++) {
    cin>>x;
    mp[x]++;
    tam=k-x;
    if(k-x!=x)
    res+=mp[k-x];

    }
    ll gan=mp[k/2];
    if(gan>=2) gan--;
    else gan=0;
    
    cout<<res+(gan*(gan+1)/2);
    return 0;
    

    }


    • 0
     thinhec12012007    9:51 p.m. 24 apr, 2024

     Đây là cách giải của mình, bạn nào có thắc mắc hay câu hỏi nào thì có thể hỏi mình ạ
     7 6
     1 2 4 3 4 5 3

     Các cặp số thỏa mãn tổng bằng 6 :
     1-5
     2-4
     2-4
     3-3

     Ta sẽ dùng map để giải bài này : Đầu tiên ta sẽ đếm số lần xuất hiện của các phần tử , sau đó cộng số lần xuất hiện của phần tử thỏa mãn : tổng của phần tử đó cộng một phần tử khác bằng k.
     Ở đây mình sẽ dùng biến đếm tên là res :
     Thì số cặp sẽ thỏa mãn : res+=mp[k-x]; (với x lần lượt là các phần tử trong mảng) .
     Ta có tính chất như sau : một số nào đó + với số x bằng k :
     Thì số đó sẽ có giá trị là : k-x.
     Như vậy ta chỉ cần đếm sự xuất hiện của số k-x nào đó trong mảng là sẽ đếm được số cặp có tổng là k
     Lưu ý ta sẽ không cộng vào phần tử có giá trị là : k/2 vội , vì cộng như vậy ta sẽ bị cộng lặp kết quả trước đó .
     Vì phần tử k/2 là trường hợp đặc biệt nên ta sẽ chia làm 2 trường hợp :
     Nếu phần tử k/2 xuất hiện lớn hơn hoặc bằng 2 lần trong mảng thì ta
     Sẽ có số cặp thỏa mãn là : tổng từ 1 đến k/2-1 số lần xuất hiện của phần tử k/2 đó
     Vd : 4 4 4 4 và tổng cần tìm là 8
     Thì ta sẽ có số cặp thỏa mãn là : 6 => tương đương tổng từ 1 đến 3 là 6
     Ngược lại nếu không có giá trị nào bằng k/2 trong mảng thì ta không cần cộng vào :
      Và kết quả cuối cùng là kết quả của : số cặp có giá trị là k/2 và res.


     • -7
      blinh    8:36 p.m. 31 mar, 2024

      This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


      • 0
       Green    4:32 p.m. 25 nov, 2023 edited
       hint

       bài này có 2 cách:
       -Cách 1 dành cho ai làm trâu ta sẽ duyệt mảng như bình thường và xét trường hợp nếu như biến ta cứ cho là n mà bằng với tổng mảng a[i]+a[j] thì ta sẽ đăng biến đếm lên cách này thì sẽ dẫn đến bị tle
       -Cách 2 thì dùng hàm chặt có sẵn là ac


       • -1
        dinhthangnee    12:30 a.m. 19 nov, 2023

        Spoiler Alert

        1. Do dữ liệu cho \(10^5\) nên ta sắp xếp lại mảng rồi duyệt từng phần tử Ai, với mỗi phần tử ta tìm xem có bao nhiêu phần tử x - Ai. Kết quả nhớ chia đôi nếu duyệt cả mảng
         Lưu ý trường hợp 2 * Ai = x :>
        2. Do \(0 < x \leqslant 10^6\) nên đếm phân phối bằng mảng oke, tội là phần tử nào lớn hơn thì vứt. :>. Ai muốn đếm bằng unordered_map cũng ổn nhe

        • -4
         Sang522008    11:20 p.m. 3 feb, 2023

         a ơi pas e chạy dc mà nộp bị lỗi phân khúc do sao ạ

         1 reply

         • 0
          minhtuanitk20    12:35 p.m. 13 oct, 2021

          hint 1 là nhanh nhất r

          1 reply

          • -3
           vanlatuiday    9:57 p.m. 18 aug, 2021 edited

           hmm

           • 1 more comment