Cánh diều - DIEMTB - Điểm trung bình

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Cho biết điểm của ba môn \(Toán, Văn, Tin\). Tính và in ra giá trị trung bình theo công thức (Điểm toán + điểm văn + điểm Tin)/3.

Input

 • Gồm 3 dòng, mỗi dòng ghi một số thực có giá trị trong \([0,10]\).

Output

 • Ghi một số là giá trị điểm trung bình, lấy 2 số phần thập phân.

Example

Test 1

Input
7
8
9
Output
8.00

Test 2

Input
1
8
10  
Output
6.33

Comments


 • 0
  PhucMessi171011    5:57 p.m. 27 may, 2024

  MATH = float(input())
  LITERATURE = float(input())
  INFORMATION_TECHNOLOGY = float(input())
  DTB= (MATH+LITERATURE+INFORMATION_TECHNOLOGY)/3
  print(format(DTB,".2f"))


  • 0
   baokhanh1162013    4:06 p.m. 30 apr, 2024

   a=float(input())
   b=float(input())
   c=float(input())
   n=(a+b+c)/3
   print("{:.2f}".format(n))


   • 0
    kay    7:20 p.m. 7 apr, 2024

    Toan = float(input())
    Van = float(input())
    Tin = float(input())
    DTB= (Toan+Van+Tin)/3
    print(format(DTB,".2f"))


    • 1
     dxuloc    8:40 a.m. 10 dec, 2023

     toan=float(input())
     tv=float(input())
     tlv=float(input())
     n=(toan+tlv+tv)/3
     print(format(n,".2f"))


     • -1
      trung201067    8:33 p.m. 21 oct, 2023

      f


      • 1
       PY1DNguyenMinhNhat    6:36 p.m. 13 jul, 2023

       toan=float(input())
       tv=float(input())
       tlv=float(input())
       n=(toan+tlv+tv)/3
       print(format(n,".2f"))


       • 2
        tk22TranBaoAn    8:01 p.m. 8 feb, 2023

        toan=float(input())
        tv=float(input())
        tlv=float(input())
        n=(toan+tlv+tv)/3
        print(format(n,".2f"))


        • 3
         QuanBuiAnh    9:28 p.m. 7 nov, 2022

         Dùng fixed<<setprecision(2) để in ra 2 số sau phần thập phân