Cánh diều - UCLN - Tìm ước chung lớn nhất

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Cho hai số nguyên \(a, b\). Tính và in ra ước số chung lớn nhất của hai số đó?

Input

 • Cho hai số nguyên \(a, b\). Tính và in ra ước số chung lớn nhất của hai số đó?

Output

 • Ghi ước chung lớn nhất của hai số nhập vào (xem định dạng ở ví dụ mẫu).

Example

Test 1

Input
2
6
Output
Uoc chung lon nhat: 2

Comments


 • 0
  Avocadorable    4:59 p.m. 5 jun, 2024
  from math import gcd
  
  print(f"Uoc chung lon nhat: {gcd(int(input()), int(input()))}")
  

  • 0
   kay    8:56 p.m. 25 mar, 2024

   python:

   import math
   a = int(input())
   b = int(input())
   c = math.gcd(a, b)
   print("Uoc chung lon nhat: ",c)


   • 0
    peter    8:07 a.m. 23 nov, 2023

    a = int(input())
    b = int(input())
    def ucln (a,b):
    if b==0:
    return a
    return ucln (b,a%b)
    if a<b:
    a,b = b,a
    kq = ucln(a,b)
    print('Uoc chung lon nhat:',kq)


    • 0
     kimanhctt2    9:39 a.m. 2 nov, 2023

     strong textec


     • -2
      tk21nhatnguyenquocuy    8:29 p.m. 25 oct, 2022

      mik là mãi mà ko đc
      ai giải thích mik sai ở chỗ nào cái


      • -2
       tk21nhatnguyenquocuy    8:29 p.m. 25 oct, 2022

       hình như nó bj lôĩ hay sao í

       1 reply