Cánh Diều - TICHAB - Tích hai số

View as PDF

Points: 100 Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Cho hai số nguyên \(A, B\). Tính và in ra tích \(A \times B\).

Input

  • Một dòng ghi hai số nguyên \(A, B\) \((|A|, |B| \le 10^6)\).

Output

  • In ra một số nguyên là tích \(A \times B\).

Example

Test 1

Input
2 3
Output
6

Test 2

Input
60 81
Output
4860

Comments