Cánh diều - KILOPOUND - Đổi kilo ra pound

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Cho một số là khối lượng ở đơn vị ki-lô-gam. Hãy đổi sang đơn vị \(\text{pound}\) biết rằng \(1 \text{ kg} =2.205 \text{ pound}\).

Input

  • Một số thực là khối lượng ở đơn vị \(\text{kg}\).

Output

  • Một số thực là giá trị ở đơn vị \(\text{pound}\) được quy đổi. Lấy \(2\) số phần thập phân.

Example

Test 1

Input
4.5 
Output
9.92

Comments