Cánh diều - TONG3SO - Tổng ba số

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Nhập vào \(3\) số nguyên. Tính và in ra tổng, tổng bình phương ba số.

Input

 • Gồm ba dòng mỗi dòng ghi một số nguyên có giá trị tuyệt đối không quá \(10^6\).

Output

 • Dòng đầu ghi tổng ba số đã cho.

 • Dòng thứ hai ghi tổng bình phương ba số đã cho (theo định dạng như ví dụ mẫu).

Example

Test 1

Input
2 
4 
7 
Output
Tong ba so: 13 
Tong binh phuong ba so: 69 

Test 2

Input
-1 
5 
5 
Output
Tong ba so: 9 
Tong binh phuong ba so: 51 

Comments


 • -3
  kay    7:37 p.m. 25 feb, 2024

  a = int(input())
  b = int(input())
  c = int(input())
  tong = a+b+c
  print("Tong ba so: ",tong)
  tbp = a2+b2+c**2
  print("Tong binh phuong ba so: ",tbp)


  • 1
   khoinguyentl2023    10:03 a.m. 12 apr, 2023

   easy