Cánh diều - TIMBI - Tìm bi (T61)

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Có hai hộp đựng các viên bi. Hộp thứ nhất \(A\) chứa \(N\) viên bi; hộp thứ hai \(B\)\(M\) viên bi. Thực hiện thao tác sau: lấy ra khỏi hộp \(A\) \(x\) viên bi; lấy ra khỏi hộp \(B\) số bi bằng số bi còn lại trong hộp \(A\). Hỏi số lượng viên bi còn lại trong hộp \(B\) sau khi thực hiện thao tác trên.

Input

  • Gồm \(3\) dòng, mỗi dòng ghi một số lần lượt là \(N, M, x\) (Dữ liệu đảm bảo thao tác thực hiện được, không có trường hợp nào bị thiếu bi).

Output

  • Một dòng ghi một số nguyên là số lượng bi còn lại ở hộp \(B\).

Example

Test 1

Input
20  
100  
5 
Output
85

Comments