Cánh diều - CHAOBAN – Xin chào

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Nhập vào họ và tên của mình. In ra màn hình dòng chữ “Hello, họ và tên” (xem thêm ví dụ mẫu).

Input

  • Một dòng ghi Họ và tên (độ dài không quá \(100\)).

Output

  • In ra câu chào.

Example

Test 1

Input
Pham Nam
Output
Hello, Pham Nam

Comments