Cánh diều - PHEPCHIA - Tìm phần nguyên, phần dư phép chia

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Cho hai số nguyên \(a, b\). Tính và in ra phần nguyên, phần dư của phép chia \(a/b\).

Input

 • Dòng đầu ghi số \(a\).
 • Dòng thứ hai ghi số \(b\) \((|a|,|b| \le 10^6)\).

Output

 • Một dòng ghi hai số nguyên lần lượt là phần nguyên, phần dư của phép chia \(a/b\).

Example

Test 1

Input
6 
2 
Output
3 0

Test 2

Input
9 
5
Output
1 4

Comments


 • 0
  kay    7:23 p.m. 7 apr, 2024

  a = int(input())
  b = int(input())
  c = a//b
  d = a%b
  print(c,end=" ")
  print(d)


  • -1
   PY2GTrinhTuongKhue    2:37 p.m. 12 jul, 2023

   bài này lm sao z mn???

   1 reply