Cánh diều - CAPHE - Sản lượng cà phê

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Ở Tây Nguyên sản xuất hai loại cà phê là Robusta và Arabica. Trung bình hằng năm lượng cà phê Arabica chiếm \(10\)% tổng sản lượng và giá bán trung bình gấp \(2.5\) lần so với cà phê Robusta. Những năm Arabica được mùa (chiếm từ \(10\)% tổng sản lượng trở lên) giá bán chỉ gấp \(2\) lần, còn khi mất mùa thì giá bán gấp \(3\) lần.

Nhập vào sản lượng cà phê và sản lượng cà phê Arabica. Chương trình sẽ thông báo “Arabica duoc mua.” hoặc “Arabica mat mua.” cùng tỉ lệ giá bán tương ứng của Arabica.

Input

  • Dòng thứ nhất ghi một số nguyên là sản lượng cà phê tổng \(X\).
  • Dòng thứ hai ghi một số nguyên là sản lượng cà phê Arabica \(Y\) (\(Y\le X)\); các số nguyên dương có giá trị không quá \(10^9\).

Output

  • Dòng thứ nhất ghi “Arabica duoc mua.” hoặc “Arabica mat mua.”
  • Dòng thứ hai ghi “Hệ số giá bán: \(x\)” với \(x\) là tỉ lệ giá bán tuỳ theo tình hình sản lượng.

Example

Test 1

Input
120
11
Output
Arabica mat mua.
He so gia ban: 3

Comments