Cánh diều - CHIAKEO - Chia kẹo

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

\(n\) chiếc kẹo và \(m\) em bé. Hãy viết chương trình nhập \(2\) số nguyên dương \(n, m\) và kiểm tra \(n\) chiếc kẹo có chia đều được cho \(m\) em bé hay không. Hãy thông báo ra Co hoặc Khong.

Input

 • Một dòng ghi hai số nguyên \(n, m\) \((1\le n, m\le 1000)\).

Output

 • In ra Co nếu \(n\) kẹo có thể chia đều cho \(m\) bé, ngược lại in ra Khong.

Example

Test 1

Input
12 4
Output
Co

Comments


 • 2
  Avocadorable    8:11 p.m. 23 feb, 2024
  temp = input().split()
  a = int(temp[0])
  b = int(temp[1])
  if a % b == 0:
    print("Co")
  else:
    print("Khong")
  

  • -7
   DangMinhBaoKhang0913    9:35 a.m. 11 sep, 2022

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.