Cánh diều - MAX3 - Tìm số lớn nhất trong 3 số

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Cho ba số nguyên, mỗi số trên một dòng. Hãy viết chương trình tìm ra số lớn nhất trong ba số đó?

Input

  • Gồm ba dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên có giá trị tuyệt đối không quá \(10^6\).

Output

  • Gồm một số nguyên là số lớn nhất trong \(3\) số.

Example

Test 1

Input
3
4
5
Output
5

Comments