Cánh diều - TONGCHIAHET3 - Tổng các số tự nhiên chia hết cho 3 nhỏ hơn hoặc bằng n

View as PDFAuthors:
Problem types
Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Cho số tự nhiên \(n\). Hãy tính tổng các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng \(n\) mà chia hết cho \(3\).

Input

  • Một số tự nhiên \(n\) có giá trị không quá \(10^9\).

Output

  • Ghi ra một số nguyên là tổng tìm được.

Example

Test 1

Input
10
Output
18

Comments

There are no comments at the moment.