Cánh diều - TIETKIEM - Tính tiền tiết kiệm

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Mẹ định gửi tiết kiệm một khoản tiền tại một ngân hàng có lãi suất \(5\)% một năm, nghĩa là sau \(1\) năm tiền lãi nhận được là \(5\)% số tiền gửi. Hết \(1\) năm nếu mẹ không rút tiền thì cả vốn lẫn lãi sẽ tự động được gửi tính cho năm tiếp theo. Hãy viết chương trình nhập vào số tiền \(T\) ban đầu (đơn vị triệu đồng), đưa ra \(10\) dòng, mỗi dòng ghi số tiền sau mỗi năm trong \(10\) năm gửi liên tiếp cả gốc lẫn lãi để mẹ tham khảo.

Input

 • Một số nguyên \(T\) \((1\le T\le 10^6)\).

Output

 • Gồm \(10\) dòng, mỗi dòng ghi một số thể hiện số tiền mẹ có thể có sau từng năm; lấy \(3\) số phần thập phân.

Example

Test 1

Input
10
Output
10.500 
11.025 
11.576 
12.155 
12.763 
13.401 
14.071 
14.775 
15.513 
16.289 

Comments


 • 8
  dxuloc    11:21 a.m. 5 feb, 2024 edit 6

  bài này rất ngắn, cụ thể như sau:
  t=int(input())
  n1=t/100 * 5
  t1=t+n1
  n2=t1/100 * 5
  t2=t1+n2
  n3=t2/100 * 5
  t3=t2+n3
  n4=t3/100 * 5
  t4=t3+n4
  n5=t4/100 * 5
  t5=t4+n5
  n6=t5/100 * 5
  t6=t5+n6
  n7=t6/100 * 5
  t7=t6+n7
  n8=t7/100 * 5
  t8=t7+n8
  n9=t8/100 * 5
  t9=t8+n9
  n10=t9/100 * 5
  t10=t9+n10
  print(format((t1),".3f"))
  print(format((t2),".3f"))
  print(format((t3),".3f"))
  print(format((t4),".3f"))
  print(format((t5),".3f"))
  print(format((t6),".3f"))
  print(format((t7),".3f"))
  print(format((t8),".3f"))
  print(format((t9),".3f"))
  print(format((t10),".3f"))
  (mọi người nhớ upvote cho mình nhé)

  1 reply

  • 0
   vuhainamcrm    9:32 p.m. 1 aug, 2023

   T = float(input())
   for i in range(10):
   T = T * (1 + 5/100)
   print(T)

   1 reply