Cánh diều - TONGN - Tính tổng các số nguyên liên tiếp từ 1 tới N

View as PDF

Points: 800 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Nhập vào \(1\) số nguyên dương \(N\). Tính và in ra tổng \(N\) số nguyên liên tiếp.

Input

 • Gồm một số nguyên dương \(N \leq 10^6\).

Output

 • Gồm một số nguyên là tổng cần tìm.

Example

Test 1

Input
5
Output
15

Comments


 • 0
  Vodangngoclam    8:33 p.m. 25 may, 2024

  bị ban rồi mà ta


  • 0
   PY2DPhanBaLong    2:32 p.m. 25 may, 2024

   a = int(input())
   kq = 0
   for i in range(1,a+1):
   kq += i
   print(kq)

   cày trâu cũng ac nha mn


   • 0
    creeperthuminh    8:18 a.m. 25 may, 2024

    include <iostream>

    using namespace std;

    int main() {
    long long n;
    cin >> n;
    long long count = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
    count += i;
    }
    cout << count;
    return 0;
    }


    • 0
     hoangphucnguyen    9:07 p.m. 15 may, 2024

     ai chỉ cách làm với

     1 reply