Cánh diều - DEMSOUOC - Đếm số ước thực sự

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Nhập vào số nguyên \(N\). Đếm xem có bao nhiêu ước thực sự của \(N\). Ước thực sự là ước khác \(1\)\(N\).

Input

  • Một số nguyên \(N\) \((1\le N\le 10^6)\).

Output

  • In ra một số nguyên là số lượng ước thực sự của \(N\).

Example

Test 1

Input
10
Output
2

Comments


  • -9
    PY2CNguyenGiaBao    7:41 p.m. 16 jun, 2023

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.