Cánh Diều - MAX2 - Dùng hàm max tìm max của 2 số

View as PDF

Points: 100 Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Cho hai số nguyên \(a, b\). Tìm ra phần tử lớn nhất trong hai số đó.

Yêu cầu: sử dụng hàm max có sẵn trong thư viện.

Input

 • Một dòng ghi hai số nguyên cách nhau bởi dấu cách \((|a|, |b|\leq 10^9).\)

Output

 • In ra một số nguyên là kết quả cần tìm.

Example

Test 1

Input
7 8
Output
8

Test 2

Input
121 90
Output
121

Comments


 • 1
  hyyz2032    6:56 p.m. 5 may, 2024 edit 5

  One line duy nhất =D

  print(max(map(int,input().split())))
  


  • 0
   kay    7:51 p.m. 7 apr, 2024

   a = int(input())
   b = int(input())
   print(max(a,b))

   1 reply

   • 1
    Mochiracvc1    12:52 p.m. 13 nov, 2023

    Nãy tui ms thấy ông cháu nào đó dùng cả hàm dài loằng ngoằng cho cái bài này =)

    2 replies