Cánh Diều - MAXAREA - Hàm tìm diện tích lớn nhất giữa ba tam giác

View as PDF

Points: 100 Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Cho ba tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là \(a, b, c; u, v, w; p, q, r\). Độ dài các cạnh đều là số thực cùng đơn vị đo. Em hãy tính diện tích của mỗi tam giác đó và đưa ra diện tích lớn nhất trong các diện tích tính được.

Input

  • Gồm \(3\) dòng, mỗi dòng ghi ba số là độ dài của \(3\) cạnh của một tam giác. Các bộ số đảm bảo là độ dài \(3\) cạnh của tam giác.

Output

  • In ra một số là diện tích tam giác lớn nhất trong \(3\) tam giác đã cho. Giá trị lấy \(2\) số phần thập phân.

Example

Test 1

Input
8 1 8
7 1 7
7 3 6
Output
Dien tich tam giac lon nhat: 8.94

Comments


  • 0
    peter    8:12 a.m. 30 nov, 2023

    hello mấy bnj giúp mình làm bài này với

    3 replies